Novosti i informacije

03.06.2016

ZATVORENO: JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), članka 44. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13 i 31/14), i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), upućuje se

J A V N I P O Z I V
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lepoglave

 

Postojeći Prostorni plan uređenja Grada Lepoglave donesen je od strane Gradskog vijeća Grada Lepoglave 2003. godine („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 16/03), te je mijenjan i dopunjavan 2007. i 2014. godine (Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lepoglave objavljena u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ broj 27/07, a Odluka o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lepoglave objavljena je u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ broj 16A/2014).
Razlog za pokretanje postupka izrade III. Izmjena i dopuna Plana je potreba ugradnje u Plan trase planiranog magistralnog plinovoda Lepoglava - Krapina (Đurmanec) DN 250/50, iskazana i predložena od strane nadležnog javnopravnog tijela (Plinacro d.o.o. - Operator plinskog transportnog sustava u RH), a temeljena na razvojnim planovima plinskog transportnog sustava (Desetogodišnji plan razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2015. – 2024.).
Predmetni plinovod smatra se zahvatom od državnog značaja sukladno Uredbi o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površine državnog i područnog (regionalnog) značaja (Narodne novine br. 37/14.).
Programska polazišta i ciljevi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lepoglave utvrđeni su u članku 6. prijedloga Odluke, a obuhvat III. izmjena i dopuna u članku 4. prijedloga Odluke.
U prethodnom postupku pribavljeno je mišljenje Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode, a temeljem članka 86. stavak. 3. Zakona o prostornom uređenju. Slijedom pribavljenog mišljenja Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije (Klasa: 351-04/16-01/6 Ur.broj: 2186/1-05/2-16-2 od 19.02.2016. god.), proveden je postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš, te je dobiveno mišljenje Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije (Klasa: 351-04/16-01/6 Ur. broj: 2186/1-05/2-16-4 od 10.05.2016. godine) iz kojeg proizlazi da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene proveden sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13 i 78/15) i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine broj 64/08).
Temeljem provedenog postupka i mišljenja Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije, gradonačelnik Grada Lepoglave donio je Odluku kojom je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Nacrta Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lepoglave. Predmetna Odluka objavljena je na službenim stranicama Grada Lepoglave i Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 20/16.

Obzirom na navedeno, u nastojanjima da se građanima omogući davanje prijedloga i mišljenja na nacrt odluke, ovim putem se poziva zainteresirana javnost – građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetne i provedive Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lepoglave, da se odazovu. 

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava (s naznakom: „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lepoglave) ili na e-mail adresu: maja.poje@lepoglava.hr, zaključno do 24. lipnja 2016. godine do 12,00 sati.
Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Odluke koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Lepoglave na donošenje.

 

PROČELNICA
Gordana Mošmondor, dipl.iur.