Novosti i informacije

24.02.2020

ZATVORENO: JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini na području Grada Lepoglave

Nacrt akta na koji se savjetovanje odnosi: PLAN OPERATIVNE PRIMJENE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2020. GODINI NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE

Razlozi donošenja akta: Temelj za donošenje Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini na području Grada Lepoglave je Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini („Narodne novine“ broj 3/20) u dijelu koji se odnosi na područje Grada Lepoglave kao jedinice lokalne samouprave.

Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti s odredbama nacrta Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini na području Grada Lepoglave te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara.

Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): Zaključno do 10. 03.2020. godine do 12,00 sati

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr )

Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – “Plan operativne primjene“, email: maja.poje@lepoglava.hr

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izraditi će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr.