Novosti i informacije

18.11.2019

ZATVORENO: Javno savjetovanje sa zaintereseiranom javnošću u postupku donošenja Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2020. godinu

Prijedlog akta na koji se savjetovanje odnosi: PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI ZA 2020. GODINU 

Razlozi donošenja akta: Odredbe članka 117. st. 1. i 5. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 125/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 )

Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti sa planom izvršavanja i raspodjele sredstava Proračuna Grada Lepoglave za 2020. godinu iz područja socijalne skrbi.

Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): zaključno do 12. prosinca 2019. godine do 10:00 sati

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr )

Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – ''Prijedlog Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2020. godinu'', ili na email: maja.poje@lepoglava.hr

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr.