Novosti i informacije

01.03.2016

ZATVORENO: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), članka 44. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13 i 31/14), i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), upućuje se

J A V N I P O Z I V
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na
području Grada Lepoglave


Gradsko vijeće Grada Lepoglave je na 14. sjednici održanoj 14. listopada 2010. godine donijelo Odluku o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 31/10).
Odredbama članaka od 4. – 24. važeće Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Lepoglave, detaljno je propisan postupak davanja koncesije i ostala pitanja i odnosi u vezi s koncesijama temeljem Zakona o koncesijama (Narodne novine broj 125/08) koji je prestao važiti stupanjem na snagu novog Zakona o koncesijama (Narodne novine broj 143/12). Obzirom da su Zakonom o koncesijama (NN broj 143/12) uređeni postupci davanja koncesija, ugovor o koncesiji, prestanak koncesije, pravna zaštita te druga pitanja u vezi s koncesijama, nepotrebno je navoditi i opisivati cijelu procedura postupka davanja koncesije u predmetnoj Odluci.
Nadalje, učinjene su određene korekcije dosadašnjeg članka 35. Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Lepoglave, na način da se Ivkom-u d.d. Ivanec kao trgovačkom društvu u suvlasništvu Grada Lepoglave, povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja, obzirom da ostale djelatnosti navedene u predmetnom članku nisu više određene kao komunalne djelatnosti obzirom da su stupanjem na snagu Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15) prestale važiti odredbe članka 3. stavka 1. točke 9., stavka 10. podstavka 2., članka 10. stavka 1. točke 10., članka 11. stavka 1. podstavka 8. i članka 20. stavka 1. točke 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13. i 153/13.) koje se odnose na prijevoz pokojnika, a stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NNH 94/13) u Zakonu o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 84/11., 90/11. i 144/12.) prestaju važiti odredbe članaka 3., 11., 20., 30. i 34. u odnosu na komunalnu djelatnost održavanja čistoće, u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na određena odlagališta i komunalnu djelatnost odlaganja komunalnog otpada.

Obzirom na navedeno, u nastojanjima da se građanima omogući davanje prijedloga i mišljenja na nacrt odluke, ovim putem se poziva zainteresirana javnost – građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetne i provedive Odluke o izmjenama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Lepoglave, da se odazovu.
Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava (s naznakom: „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Lepoglave) ili na e-mail adresu: maja.poje@lepoglava.hr zaključno do 7.03.2016. godine do 12,00 sati.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Odluke koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Lepoglave na donošenje.

PROČELNICA
Gordana Mošmondor, dipl.iur.