Novosti i informacije

26.02.2016

ZATVORENO: Odluka o izmjenama odluke s posebnim mjerama zaštite od požara kod loženja vatre i spaljivanja biljnog otpada na otvorenom prostoru na području grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), članka 44. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13 i 31/14), i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), upućuje se

J A V N I P O Z I V
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
Odluke o izmjenama Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara kod loženja vatre i spaljivanja biljnog otpada na otvorenom prostoru na području grada Lepoglave


Gradsko vijeće Grada Lepoglave je na 14. sjednici održanoj 20.09.2002. godine donijelo Odluku o posebnim mjerama zaštite od požara kod loženja vatre i spaljivanja biljnog otpada na otvorenom prostoru na području grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ 18/02).
Odredbom članka 15. stavak 1. Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara kod loženja vatre i spaljivanja biljnog otpada na otvorenom prostoru na području grada Lepoglave propisano je da se za prekršaj izreći globa u iznosu od 200,00 kn fizičkoj ili odgovornoj osobi u pravnoj osobi za taksativno pobrojane prekršajne iz iste Odluke.
Visoki upravni sud Republike Hrvatske je u svojoj presudi poslovni broj Usoz-126/2012 od 28.03.2014. godine zauzeo stajalište da Prekršajni zakon ne propisuje mogućnost izricanja novčane kazne u rasponu propisanom u članku 33. Prekršajnog zakona i za odgovornu osobu pravne osobe, već samo za pravnu osobu.

Obzirom na navedeno, a kako je odredbom članka 15. stavak 1. Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara kod loženja vatre i spaljivanja biljnog otpada na otvorenom prostoru na području grada Lepoglave propisana mogućnost izricanja novčane kazna i odgovornoj osobi u pravnoj osobi, predlaže se u istom članku brisati riječi „ili odgovornoj osobi u pravnoj osobi“, pa u nastojanjima da se građanima omogući davanje prijedloga i mišljenja na nacrt odluke, ovim putem se poziva zainteresirana javnost – građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetne i provedive Odluke o izmjenama Odluke o mjerama zaštite od požara kod loženja vatre i spaljivanja biljnog otpada na otvorenom prostoru na području grada Lepoglave, da se odazovu.
Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava (s naznakom: „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Odluka o izmjenama Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara kod loženja vatre“) ili na e-mail adresu: maja.poje@lepoglava.hr zaključno do 7.03.2016. godine do 12,00 sati.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Odluke koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Lepoglave na donošenje.

PROČELNICA
Gordana Mošmondor, dipl.iur.