Novosti i informacije

11.11.2015

ZATVORENO: Odluka o socijalnoj skrbi Grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), članka 44. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13 i 31/14), i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), upućuje se JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o socijalnoj skrbi Grada Lepoglave.