Novosti i informacije

01.03.2016

ZATVORENO: Odluka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), članka 44. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13 i 31/14), i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), upućuje se

J A V N I P O Z I V
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja
nekretninama u vlasništvu Grada Lepoglave

Grad Lepoglava donio je Odluku o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Lepoglave (''Službeni vjesnik varaždinske županije 40/10).
Zbog niza zakonskih promjena koje su se od njezinog donošenja dogodile, a i zbog kvalitetnijeg provođenja postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Grada, bilo je nužno postojeću Odluku izmijeniti i uskladiti sa novijom zakonskom regulativom. Budući se radi o mnogo izmjena, radi funkcionalnijeg i lakšeg snalaženja, napravljen je Nacrt nove Odluke, a ne Odluka o izmjenama i dopunama postojeće.

Upravljanje i raspolaganje nekretninama u prvom redu regulirano je odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/ 06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), a podredno se primjenjuju odredbe Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13), Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 94/13), Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 127/13) i Uredbe o procijeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 74/14).
S ciljem da se građanima omogući davanje prijedloga i mišljenja na nacrt odluke, ovim putem se poziva zainteresirana javnost koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetne i provedive Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Lepoglave, da se odazovu.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava (s naznakom: „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Odluka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Lepoglave“) ili na e-mail adresu: maja.poje@lepoglava.hr zaključno do 07. ožujka 2016. godine do 12.00 sati.
Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Odluke koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Lepoglave na donošenje.


PROČELNICA
Gordana Mošmondor, dipl.iur.