Novosti i informacije

20.12.2019

Izglasan dosad najveći gradski Proračun u iznosu od 47.629.403 kuna

Gradsko vijeće Grada Lepoglava je na 19. sjednici, održanoj 19. prosinca, većinom glasova nazočnih vijećnika, izglasalo Proračun Grada Lepoglave za 2020. godinu u iznosu od 47.629.403 kuna te projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu. 

- Proračun za 2020. godinu vezan je uz nastavak kapitalnih programa iz 2019. godine te je usklađen sa svim njegovim korisnicima. U Proračun je ugrađeno 7.5 milijuna kuna planiranih zaduženja za realizaciju projekta uređenja i adaptacije zgrade Dječjeg vrtića Lepoglava dok će se ostala tako oslobođena akumulativna proračunska sredstva ulagati u druge projekte i programe koji će se realizirati tijekom 2020. godine. Istaknuo bih program ulaganja u vatrogastvo kojim se planira nabavka novog vatrogasnog vozila vrijednog oko dva milijuna kuna te projekte izgradnje i uređenja vatrogasnih domova u Kamenici i Višnjici. Najveći dio Proračuna, 53 % ili 25.355.000 kuna otpada na kapitalne investicije, no izdvojena su značajna sredstva i za ulaganje u ostale segmente razvoja Grada Lepoglave. Vodili smo računa i o svim proračunskim korisnicima, a osigurali smo sredstva za nabavku radnih bilježnica za sve osnovnoškolce s područja Grada Lepoglave, povećali smo iznos gradskih stipendija za studente te iznos jednokratnih novčanih potpora umirovljenicima za Uskrs i Božić s 200 na 400 kuna. I nadalje računamo na korištenje sredstava iz fondova Europske unije i resornih ministarstva koja smo i do sada uspješno koristili – naglasio je gradonačelnik Marijan Škvarić obrazlažući prijedlog Proračuna Grada Lepoglave za 2020. godinu. Zahvalio se pri tom svima koji su sudjelovali u njegovom kreiranju.
Za Proračun je glasalo 10 vijećnika HNS-a, HDZ-a, SDP-a i HSU-a dok su tri vijećnika HSS-a i nezavisni vijećnik Boris Šinko bili suzdržani.
U raspravi koja je prethodila izglasavanju Proračuna, Klub vijećnika HSS-a i nezavisnog vijećnika Borisa Šinka najavio je da neće podržati prijedlog Proračuna istaknuvši pri tom da je riječ o skupu
lijepih želja koje se neće ostvariti te da je Proračun rezultat političkih dogovora kojim je raspodijeljen poput kolača na štetu građana. Kritizirano je to što nije sazvana stranačka koordinacija na kojoj bi se moglo raspravljati o Proračunu čiju će realizaciju, istaknuto je, članovi Kluba pratiti.

Prije donošenja Proračuna za 2020. godinu prihvaćene su 2. izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu kojima se ukupni rashodi s planiranih 45.692.624 kuna smanjuju na 33.324.482 kuna. 

- Rebalansom je Proračun za 2019. godinu smanjen za nešto više od 12 milijuna kuna od čega se iznos od 8.150.000 kuna odnosi na planirano zaduženje, a čija se realizacija prenosi u iduću proračunsku godinu. Iz Proračuna za 2019. godinu može se iščitati da smo uspješno pokrenuli i realizirali 19 projekata. Četiri od njih prenašamo u iduću godinu. Riječ je o uređenju i adaptaciji zgrade Dječjeg vrtića Lepoglava, izgradnji dječjeg vrtića u Višnjici, energetskoj obnovi zgrade gradske uprave te sanaciji nogometnog igrališta u Lepoglavi. Proračun govori i o 20 milijuna kapitalnih investicija koje su podigle standard građana te značajnim potporama koje smo isplatili našim građanima svih dobi – istaknuo je gradonačelnik Marijan Škvarić izrazivši zadovoljstvo realiziranim.

Rebalans Proračuna za 2019. godinu prihvaćen je s 10 glasova za i četiri suzdržana glasa vijećnika HSS-a i nezavisnog Borisa Šinka.

Aktualni sat

Na početku sjednice Klub vijećnika HSS-a izrazio je nezadovoljstvo predloženim Dnevnim redom istaknuvši da 25 točaka Dnevnog reda i 286 stranica materijala ne dopuštaju kvalitetnu pripremu za sjednicu i raspravu. Izražena je sumnja da se tako željela izbjeći kvalitetna rasprava. Zbog toga su vijećnici HSS-a i nezavisni Boris Šinko glasali protiv predloženog Dnevnog reda za kojeg je predsjednik Gradskog vijeća Robert Dukarić rekao da je u skladu s poslovnikom i zakonom te da nema razloga da ne bude prihvaćen što je i učinilo 10 preostalih vijećnika pa je sjednica nastavljena po predloženom Dnevnom redu.

Uslijedila su pitanja i prijedlozi vijećnika. Vijećnik Boris Šinko pitao je zašto Grad Lepoglava dodjeljuje stipendije tek u ožujku, gotovo pola godine nakon početka akademske godine te zašto se ta praksa nije promijenila budući da se to najavljivalo. Pitao je vijećnik Šinko zašto se, za razliku od ostalih jedinica lokalnih samouprava u kojim traju radovi vezani uz projekt aglomeracije, ništa ne događa u Lepoglavi. Gdje je Lepoglava u svemu tome, pitao je Šinko.

U odgovoru na prvo pitanje gradonačelnik Marijan Škvarić je istaknuo da se stipendije dodjeljuju prema ustaljenoj praksi i da studenti nisu tražili da se ona promijeni. 

Na drugo pitanje gradonačelnik je odgovorio da nije istina da se u Lepoglavi ništa ne radi podsjetivši pri tom da je u proteklih godina u razvoj kanalizacijske mreže uloženo oko osam milijuna kuna. Dodao je da je Grad Lepoglava uključen u projekt aglomeracije za koji se trenutno izrađuju studije i projekti. Pojasnio je da je projekt malo zastao zbog promjene zakonskih propisa prema kojima je potrebno utvrditi vodna područja što se trenutno radi.

Vijećnik Stjepan Maček pitao je zašto u Dnevni red 18. sjednice nije uvršteno Izvješće o izvršenju Proračuna za prvih šest mjeseci 2019. godine budući da nije bilo izglasano na prethodnoj sjednici. 

Gradonačelnik Marijan Škvarić odgovorio je da je navedena točka bila tada izglasana. 

Zašto nije dobio odgovore na pitanja vezana za Proračun pitao je vijećnik Željko Šoštarić. Također je pitao kolika je naknada isplaćeno osobi koja radi na pripremi gradskog Proračuna te tko je i koliko platio novogodišnji domjenak u Trakošćanu. Zatražio je i da se u Gradskom listu dio prostora da oporbi.

Djelatnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Lepoglave Maja Poje odgovorila je da je vijećnik Šoštarić upućen u to na koji način može zatražiti informacije koje ga zanimaju i da na taj način, a radi se o podnošenju zahtjeva, može iste i dobiti. 

Na ostala pitanja vijećnik Šoštarić dobit će pismeni odgovor.

Vijećnik Stjepan Črepinko pitao je gradonačelnika kada misli u poduzetničku zonu dovesti tvrtku koja će zaposliti više od jednog čovjeka. Također ga je zanimalo zašto u Lepoglavi nema nikakvih radova, za razliku od ostalih sredina, kad je aglomeracija u pitanju. Zašto je Lepoglava zaobiđena, pitao je vijećnik Črepinko.

U odgovoru na prvo pitanje gradonačelnik Škvarić je istaknuo da Grad nije taj koji otvara radna mjesta već poduzetnici. A zahvaljujući njima, rekao je gradonačelnik, na gradskom je području nikad manje nezaposlenih. 

Što se aglomeracije tiče, gradonačelnik je uputio vijećnika Črepinka da se informira kod Hrvatskih voda i Varkoma.

Prihvaćeno niz prijedloga odluka

U nastavku 19. sjednice vijećnici su jednoglasno prihvatili Plana djelovanja Grada Lepoglave u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu, Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Grada Lepoglave za 2019. godinu, Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Lepoglave za 2020. godinu te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Lepoglave za razdoblje od 2020. do 2023. godine. 

U kraćoj raspravi istaknuta je potreba za što boljim opremanjem hitnih službi te pripremu planskih dokumenata.

Jednoglasno su vijećnici prihvatili i Odluku o mjerilima za sufinanciranje smještaja djece s područja Grada Lepoglave u dječje vrtiće za 2020. godinu kojom se mjerila sudjelovanja roditelja odnosno korisnika usluga u sufinanciranju programa dječjeg vrtića izjednačavaju za javni i privatni sektor. Odlukom se sudjelovanje roditelja u sufinanciranju 10-satnog programa utvrđuje prema njihovim materijalnim mogućnostima. Participacija za jedno dijete kreće se u visini od 428 do 650 kuna ovisno o prihodu po članu domaćinstva u prethodnom tromjesečju.

Također jednoglasno vijećnici su prihvatili Odluke o komunalnom redu te prijedlog Odluke o uvjetima i načinu privremenog korištenja poslovnog prostora za javne i druge namjene u mjesnim domovima kojim su definirane i naknade za korištenje navedenog prostora.

U raspravi o uvjetima i načinu privremenog korištenja poslovnog prostora za javne i druge namjene u mjesnim domovima vijećnik Stjepan Črepinko rekao je da bi mjesni odbori odnosno oni koji koriste te prostore trebali financirati njihovo korištenje, a ne Grad i svi ostali građani. 

S druge strane, vijećnik Zorislav Rodek je istaknuo da se ti domovi rade za ljude i kad bi oni sami plaćali njihovo korištenje cijena bi bila veće 10 pa čak i 20 puta. Dodao je da i ti domovi doprinose tome da se ljudi zadrže na područjima na kojima žive.
Vijećnik Željko Šoštarić je rekao da se društveni domovi grade zbog političkih interesa i da neće poboljšati demografsku sliku.

Prihvaćene su, također jednoglasno, i Odluke o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara te Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Lepoglave kojom nije došlo do promjene cijena odvoza otpada. 

Do kraja sjednice vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plan davanja koncesija na području grada Lepoglave za razdoblje od 2020. -2023. godine te Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna Prihvaćena je, ali ne jednoglasno, i Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture. Tom se Odlukom Grad Lepoglava obavezuje da će Emini Pavleković u vrijednosti radova na uređenju puta do obiteljske kuće, a koji prolazi česticom u vlasništvu Grada, cijenu izvedenih radova kompenzirati oslobađanjem plaćanja komunalnog doprinosa u istom iznosu.

Vijećnik Željko Šoštarić rekao je kako je riječ o presedanu i da Grad to ne bi trebao činiti, a vijećnici tako nešto izglasati. Gradonačelnik Marijan Škvarić istaknuo da je Grad dužan napraviti put što neće učiniti već će kompenzirat to što ga investitor sam radi.

Prijedlog je prihvaćen uz četiri glasa protiv i to vijećnika iz redova HSS-a i nezavisnog Borisa Šinka te uz suzdržani glas Siniše Štefičara iz SDP-a.

Na kraju sjednice predsjednik Gradskog vijeća Robert Dukarić svim je vijećnicima zahvalio na suradnji u 2019. godini.
- Ne zamjeram nikome ništa i drago mi je da smo poboljšali kodeks ponašanja – poručio je Dukarić te svima čestitao Božić i zaželio uspješnu novu godinu. Učinili su to i predstavnici klubova ostalih stranaka.