Novosti i informacije

07.01.2020

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave u 2020. godini

Temeljem odredbi članka 33. Zakona o udrugama (''Narodne novine'' broj 74/14, 70/17, 98/19), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (''Narodne novine'' broj 26/15), članka 36. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13, 31/14, 6/18, 24/18) i članka 12. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 30/15, 1/18), gradonačelnik Grada Lepoglave objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave u 2020. godini

 

I.

Javni natječaj objavljuje se u svrhu dodjele financijskih sredstava za programe i projekte udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge koje svojim aktivnostima doprinose ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada Lepoglave, a koji se provode na području Grada Lepoglave u 2020. godini.

 

II.

U Proračunu Grada Lepoglave za 2020. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 91/19) osigurana su financijska sredstva za financiranje projekata / programa udruga iz točke I. ovog javnog natječaja, a koje obavljaju djelatnost od interesa za opće dobro na području Grada Lepoglave.

Programi i projekti udruga od općeg interesa na području Grada Lepoglave za čije se financiranje osiguravaju sredstva u Proračunu Grada Lepoglave za 2020. godinu jesu oni koji ostvaruju javne potrebe građana i doprinose razvitku i općem napretku Grada, a odnose se na sljedeća područja:

 1. KULTURA i UMJETNOST

 • zaštita i promicanje tradicijske baštine i običaja lepoglavskog kraja
 • poticanje i afirmacija kulturnog stvaralaštva djece i mladih
 • poticanje i afirmacija kulturnog amaterizma
 • očuvanje kulturne baštine
 • rad udruga na području glazbene, plesne, dramske i likovne umjetnosti, fotografija, film i sl.

 

2. HUMANITARNA I SOCIJALNA DJELATNOST

 • unaprjeđivanje kvalitete života invalida i nemoćnih osoba
 • unaprjeđenje kvalitete života socijalno ugroženih građana
 • unaprjeđivanje kvalitete života osobama starije životne dobi

 

3. BRANITELJI

 • programi vezani za sjećanje na Domovinski rat i unaprjeđenje kvalitete života hrvatskih branitelja
 • programi vezani za očuvanje tradicije i spomeničke baštine NOB-a

 

4.DJECA I MLADI

 • aktivnije sudjelovanje mladih u društvu
 • prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih
 • odgojno obrazovni rad sa djecom i mladima s posebnim potrebama
 • sigurnost djece i mladih, prevencija nasilja među djecom i mladima
 • unaprjeđenje kvalitete života djece i mladih

 

5. OSTALI PROGRAMI

 • zaštita zdravlja
 • zaštita okoliša, prirode i životinja
 • promocija poljoprivrede i šumarstva
 • promicanje znanosti, obrazovanja i cjeloživotnog učenja
 • promicanje sporta, hobističkih djelatnosti, tehničke i informatičke kulture
 • promicanje poduzetništva i samozapošljavanja
 • turistička i gospodarska promocija

 

 III.

Prijavitelj projekta ima obvezu namjenskog korištenja sredstava, a Grad ima pravo izvršiti kontrolu namjenskog korištenja sredstava. Sredstva za provedbu ovog natječaja osigurana su u Proračunu grada Lepoglave za 2020. godinu u iznosu od 400.000,00 kuna.

Najniži iznos koji se može odobriti za projekte iznosi 1.000,00 kuna, a najviši 3.000,00 kuna.

Najniži iznos koji se može odobriti za programe iznosi 3.000,00 kuna, a najviši 50.000,00 kuna.

(Projektom se smatra skup aktivnosti koje su usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti ga, vremenski su ograničeni i imaju definirane troškove i resurse.

Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu izvode u dužem vremenskom razdoblju kroz niz različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje fleksibilniji. Mogu biti jednogodišnji i višegodišnji.)

IV.

Kriteriji za dodjelu financijskih sredstava su:

 1. dostava pravovremene, cjelovito popunjene i ovjerene te potpune prijave
 2. kvaliteta i sadržaj ponuđenog programa/projekta
 3. kvaliteta dosadašnjeg rada, iskustvo i uspjesi u provođenju programa/projekta
 4. dostupnost programa/projekta korisnicima
 5. neposredna društvena korist za lokalnu zajednicu te doprinos razvoju civilnog društva na području Grada
 6. uključivanje volontera u projektne/programske aktivnosti
 7. financijska održivost programa/projekta
 8. financijska potpora programa/projekta iz drugih izvora
 9. realan odnos troškova i očekivanih rezultata po programu/projektu
 10. organizacijski i ljudski kapaciteti za provođenje programa/projekta
 11. urednost u dostavljanju završnog izvještaja o realizaciji programa/projekta udruge
 12. program/projekt je usklađen s prioritetima iz točke II. ovog Javnog natječaja
 13. sudjelovanje u manifestacijama u kojima je Grad (su) organizator

 

V.

Planiranim sredstvima neće se financirati programi i projekti udruga koje se financiraju po posebnim zakonima, koji se u cijelosti financiraju iz drugih javnih izvora, odnosno na koje se ne primjenjuje Zakon o udrugama te programi i projekti za koje su potrebna velika financijska sredstva.

VI.

Programi/projekti za financijske potpore udrugama za 2020. godinu prijavljuju se na sljedeći način:

-  obrasci se popunjavaju putem računala te dostavljaju, potpisani od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjereni pečatom udruge, u papirnatom i ako je prijavitelju moguće u elektroničkom obliku

-  prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta/programa te ovjerene službenim pečatom organizacije i svu propisanu dokumentaciju

- prijava sa propisanim obrascima i prilozima (potpisanim i ovjerenim) u papirnatom obliku šalje se preporučeno poštom, dostavljačem ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu:

 

Grad Lepoglava
Antuna Mihanovića 12
42250 Lepoglava

s naznakom „Prijava programa/projekta udruga – NE OTVARAJ“.

 

Dokumentacija u elektroničkom obliku sadržajno mora biti identična onoj u papirnatom obliku i dostavlja se na CD-u.

Natječajna dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj omotnici.

Obrasci su objavljeni na stranici www.lepoglava.hr.

 

VII.

Obvezna dokumentacija za prijavu programa/projekta je:

 

 1. ovjeren i potpisan OBRAZAC OPISA PROGRAMA/PROJEKTA
 2. ovjeren i potpisan obrazac PRORAČUNA PROGRAMA/PROJEKTA UDRUGE
 3. potpisana i ovjerena izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 4. potpisana i ovjerena Izjava o partnerstvu (ukoliko udruga prijavljuje projekt/program u partnerstvu)
 5. potpisana i ovjerena izjava o nekažnjavanju
 6. izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava (Obrazac PROR-POT)

 

Neobvezna dodatna dokumentacija za prijavu programa/projekta je:

pisma namjere koja potvrđuju i objašnjavaju suradnju udruge s lokalnim ustanovama, organizacijama, udrugama i jedinicama lokalne ili područne (samouprave) u provedbi prijavljenog projekta/programa

 1. pisma preporuke (npr. ministarstva, institucija u zemlji i inozemstvu, drugih donatora)
 2. zapisi, publikacije, novinski članci te ostali materijali koji prikazuju rad udruge i u izravnoj su vezi s prijavom projekta/programa.

Jedna udruga može prijaviti najviše jedan (1) projekt odnosno najviše jedan (1) program.

 

VIII.

Rok za podnošenje prijava je zaključno do 07. veljače 2020. godine.

IX. 

Prijave programa/projekta koje ne udovoljavaju formalnim uvjetima javnog natječaja (zakašnjele prijave, prijave koje ne sadrže svu natječajem propisanu dokumentaciju ili prijave podnesene na neki drugi način odnosno suprotno uvjetima iz ovog javnog natječaja) neće biti upućena u stručno ocjenjivanje o čemu će udruge biti pismeno obaviještene.

Udruge također moraju imati svoj statut usklađen s odredbama Zakona o udrugama.

Utvrđivanje udovoljavaju li dostavljene prijave propisane uvjete Javnog natječaja zadatak je povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog natječaja. Ocjenu prijava koje su ispunile propisane uvjete javnog natječaja izvršit će Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava.

X.

Odluku o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga donijet će gradonačelnik, temeljem prijedloga povjerenstva za ocjenjivanje prijava. Obavijest o rezultatima bit će objavljena na web stranici Grada Lepoglave, www.lepoglava.hr i na oglasnoj ploči Grada Lepoglave (A. Mihanovića 12, Lepoglava) i od dana objave se odluka smatra dostavljenom svim prijaviteljima te od dana objave teče rok za podnošenje prigovora.

 XI.

Grad Lepoglava i udruga kojoj su dodijeljena financijska sredstva na temelju odluke o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga u 2020. godini sklapaju ugovor o financijskoj potpori, najkasnije u roku od 30 dana od dana objave rezultata javnog natječaja.

 

XII.

Pisani prigovor na odluku o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga može podnijeti udruga koja je sudjelovala u javnom natječaju u roku 8 radnih dana od dana objave odluke na web stranici Grada Lepoglave, a podneseni prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu natječajnog postupka.

Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak.

Prigovor se podnosi gradonačelniku Grada Lepoglave.

O prigovoru odlučuje gradonačelnik.

Udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstva, može se na njihov zahtjev u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima natječaja omogućiti uvid u zbirnu ocjenu njihovog programa ili projekta uz pravo i obvezu Grada da zaštiti tajnost podataka o osobama koje su ocjenjivale program ili projekt.

 

XIII.

Grad Lepoglava zadržava pravo poništenja javnog natječaja ukoliko za to postoje opravdani razlozi, bez obveze snošenja troškova nastalih podnositeljima programa/projekata.

 

 

 

                                                                                                GRADONAČELNIK

Marijan Škvarić, dipl.ing.

DOKUMENTACIJA SE MOŽE PREUZETI ISPOD TEKSTA