Novosti i informacije

10.12.2021

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika

Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Lepoglave raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu vježbenika

 

u Grad Lepoglavu, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za proračun i financije, na radno mjesto viši stručni suradnik – vježbenik (1 izvršitelj/ica), na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

U svojstvu vježbenika može biti primljena osoba sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje, korišteni u ovom natječaju, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te posebne uvjete za prijam u službu.

Opći uvjeti za prijam u službu:
- punoljetnost, 
- hrvatsko državljanstvo i
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Posebni uvjeti za prijam u službu:

  • magistar/magistra struke ili stručni specijalist/stručna specijalistica ekonomske struke
  • bez radnog iskustva ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž     (kraćim od 12 mjeseci)
  • poznavanje rada na računalu.

Uvjet magistra/magistre struke, odnosno stručnog specijalista/ stručne specijalistice struke, temeljem odredbe članka 35. stavak 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 74/10 i 125/14), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz pisanu prijavu na Natječaj, kandidati su dužni priložiti slijedeće priloge koji mogu biti i u neovjerenim preslikama:

1. životopis,
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, vojna iskaznica, putovnica ili domovnica) ili Elektronički zapis iz Knjige državljana,
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma, uvjerenje, potvrda ili sl.),
4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
5. dokaz da kandidat nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u okviru traženog stupnja obrazovanje i struke, ili da ima radno iskustvo kraće od vremena određenog za vježbenički staž (Potvrda     o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

6. vlastoručno potpisanu izjavu podnositelja prijave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati),

7. dokazi o pravu prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim zakonima (ukoliko kandidat ostvaruje takvo pravo)


Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19 i 84/21),  članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužni/e su se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te osim dokaza o ispunjavanju traženih općih i posebnih uvjeta za prijam u službu, priložiti dokaze za ostvarivanje prava prednosti sukladno odredbama posebnih zakona te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.


Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf 

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Pisane prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom, na adresu: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42 250 Lepoglava, s obaveznom naznakom „Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Odsjeku za proračun i financije - ne otvaraj“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Protiv obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra će se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru objaviti će se na službenoj web-stranici Grada Lepoglave (www.lepoglava.hr) i oglasnoj ploči Grada Lepoglave.

Na službenoj web stranici Grada Lepoglave i na oglasnoj ploči u prizemlju zgrade gradske uprave na adresi Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 GRAD LEPOGLAVA

Napomena: Natječaj objavljen u Narodnim novinama od 10.12.2021.g.

 

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI (.doc)

OBAVIJEST I UPUTE O PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA (.doc)

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA (.pdf)

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE