Novosti i informacije

21.04.2021

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka USRH, 22/00 – Odluka USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 10/16) i Odluke Gradonačelnika KLASA:944-01/21-01/2, URBROJ:2186/016-03-21-1 od 02. 04. 2021. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave, objavljuje

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave

 

I.

Grad Lepoglava izlaže prodaji sljedeće nekretnine, u svom vlasništvu/ suvlasništvu, prikupljanjem pisanih ponuda:

1. čkbr. 7236 k.o. Lepoglava ( suvlasnički dio 1/9)

- u naravi kuća i dvorište, površine 1780 m2
- upisana u ZK uložak br. 2162 k.o. Lepoglava
- vrsta nekretnine: građevinsko zemljište
- početna kupoprodajna cijena: 7.762,32 kuna

2. čkbr. 6802 k.o. Lepoglava ( suvlasnički dio 1/9)

- u naravi šuma, površine 61 m2
- upisana u ZK uložak br. 3986 k.o. Lepoglava
- vrsta nekretnine: poljoprivredno zemljište
- početna kupoprodajna cijena: 183,00 kuna

3. čkbr. 6804/1 k.o. Lepoglava ( suvlasnički dio 1/9)

- u naravi šuma, površine 763 m2
- upisana u ZK uložak br. 3986 k.o. Lepoglava
- vrsta nekretnine: građevinsko zemljište
- početna kupoprodajna cijena: 3.815,00 kuna

4. čkbr. 6804/2 k.o. Lepoglava( suvlasnički dio1/9)

- u naravi šuma, površine 40 m2
- upisana u ZK uložak br. 3986 k.o. Lepoglava
- vrsta nekretnine: poljoprivredno zemljište
- početna kupoprodajna cijena: 120,00 kuna


5. čkbr: 6805 k.o. Lepoglava (suvlasnički dio 1/9)
- u naravi: šuma, površine 72 m2
- upisana u ZK uložak br. 3986 k.o. Lepoglava
- vrsta nekretnine: poljoprivredno zemljište
- početna kupoprodajna cijena: 216,00 kuna

6. čkbr. 6806 k.o. Lepoglava (suvlasnički dio 1/9)

- u naravi: šuma, površine 446 m2
- upisana u ZK uložak br. 3986 k.o. Lepoglava
- vrsta nekretnine: poljoprivredno zemljište
- početna kupoprodajna cijena: 1.338,00 kuna

7. čkbr. 1952/3 k.o. Kamenica (vlasništvo 1/1)

- u naravi: dvorište, površine 139 m2
- upisana u ZK uložak br. 5837 k.o. Kamenica
- vrsta nekretnine: građevinsko zemljište
- početna kupoprodajna cijena: 1.139,80 kuna

8. čkbr. 4921/1 k.o. Donja Višnjica (vlasništvo 1/1)

- u naravi: voćnjak, površine 137 m2
- upisana u ZK uložak br. 1818 k.o. Donja Višnjica
- vrsta nekretnine: građevinsko zemljište
- početna kupoprodajna cijena: 863,10 kuna

9. čkbr. 2952/2 k.o Lepoglava (vlasništvo 1/1)

- u naravi: oranica, površine 24 m2
- upisana u ZK uložak br. 1940 k.o. Lepoglava
- vrsta nekretnine: građevinsko zemljište
- početna kupoprodajna cijena: 792,00 kuna

10. čkbr. 2955 k.o. Lepoglava (vlasništvo 1/1)

- u naravi: oranica, površine 127 m2
- upisana u ZK uložak br. 3671 k.o. Lepoglava
- vrsta nekretnine: građevinsko zemljište
- početna kupoprodajna cijena: 4.191,00 kuna

11. čkbr. 968 k.o. Očura (suvlasnički dio 4/36)

- u naravni, zasad vinograd, površine 212 m2
- upisana u ZK uložak br. 858 k.o. Očura
- vrsta nekretnine: građevinsko zemljište
- početna kupoprodajna cijena: 334,55 kuna

II.

Početna cijena nekretnina utvrđena je u visini tržišne vrijednosti nekretnina sukladno procjenama ovlaštenog sudskog vještaka Borisa Županića:
- Vještački nalaz VN-022021, Elaborat procjene vrijednosti nekretnina, građevinsko i poljoprivredno zemljište, od 23. ožujka 2021. godine za nekretnine u k.o. Lepoglava
- Vještački nalaz V -032021 Elaborat procjene vrijednosti nekretnina, građevinsko i poljoprivredno zemljište od 24. ožujka 2021. godine za nekretnine u k.o. Kamenica i k.o. Donja Višnjica.
- Elaborat procjene vrijednosti nekretnina , broj elaborata : EPVN: 009/219 od 09. svibnja 2019. godine za nekretninu u k.o. Očura

 

III.

Sudionici natječaja dužni su uplatiti jamčevinu za učešće u natječaju koja iznosi 10% početne cijene nekretnine za koju se ponuda podnosi, u korist žiro-računa Grada Lepoglave IBAN HR 3923600001822900007, model 68, poziv na broj: HR68 7757- OIB Kupca.
Na uplatnici je obavezno naznačiti za koju se nekretninu jamčevina plaća. Ponuditelju koji nije uspio u natječaju, jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude. Ponuđaču koji uspije u natječaju, jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Ponuđač koji je utvrđen kao najpovoljniji i koji odustane od sklapanja ugovora, nema pravo na povrat jamčevine, kao i ponuđač koji bude odabran, ali se ugovor s njim raskine zbog neplaćanja kupoprodajne cijene.

IV.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine, platiti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora.
U slučaju zakašnjenja u plaćanju ugovorene cijene, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti i zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja. Ukoliko kupac zakasni sa plaćanjem više od 30 dana, prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati.
Kupac snosi troškove sređenja zemljišno knjižnog stanja.

V.

Pravo podnošenja ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane i fizičke osobe mogu sudjelovati u javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.


VI.

Ponuda mora sadržavati:
1. ime i prezime, OIB, adresu, broj mobitela/telefona ponuditelja (za fizičku osobu) odnosno
naziv i sjedište, MBS i OIB ponuditelja (za pravnu osobu) s naznakom odgovorne osobe,
2. - za fizičke osobe: original ili preslika domovnice ili osobne iskaznice, odnosno dokaz o državljanstvu članica EU
- za obrtnike: original ili presliku obrtnice,
- za pravne osobe: original ili preslika izvatka iz sudskog registra ne stariji od 30 dana
3. dokaz o uplati jamčevine koja se plaća u iznosu od 10% od početne cijene nekretnine,
4. iznos ponuđene cijene te način plaćanja (jednokratno, u obrocima) uz oznaku nekretnine za koju se ponuda daje
5. broj računa ponuditelja radi eventualnog povrata jamčevine
6. za ponuditelja državljanina države koja nije članica EU: dokaz o državljanstvu/sjedištu te suglasnost za stjecanje vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske izdanu od strane ministra nadležnog za poslove pravosuđa

VII.

Ponude na natječaj se dostavljaju na adresu: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, a šalju se poštom preporučeno ili dostavljaju osobno na naznačenoj adresi, u zatvorenoj omotnici s naznakom:

'' NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE - NE OTVARATI''
s naznakom adrese pošiljatelja
najkasnije do 04. svibnja 2021. godine.

Dan predaje ponude smatra se dan predaje ponude u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela odnosno dan predaje na poštu preporučenom pošiljkom.

Ponude se javno otvaraju na sjednici Povjerenstva nadležnog za razmatranje ponuda na adresi Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, dana 7. svibnja 2021. godine u 12.00 sati.

VIII.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz isključivo ispunjenje svih uvjeta natječaja, s priloženom dokumentacijom, sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.
Ukoliko se ne može ustanoviti najpovoljnija ponuda između ponuditelja koji su dali iste ponude, prednost se daje onoj koja je prema redoslijedu prispijeća stigla ranije.
Najpovoljniji ponuđač će biti obaviješten u roku od 15 dana od dana donošenja Oluke o odabiru najpovoljnije ponude.
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.

XI.

Tabularna isprava za upis vlasništva izdaje se nakon isplate kupoprodajne cijene, nakon čega će se kupcu kupljena nekretnina predati u samostalan i neposredan posjed.

X.

Grad Lepoglava zadržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora kao i pravo da ne izabere ni jednu ponudu.

GRAD LEPOGLAVA
Jedinstveni upravni odjel

JAVNI POZIV (.doc)