Novosti i informacije

07.04.2022

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka USRH, 22/00 – Odluka USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 10/16), Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave Klasa:406-07/22-01/2, Urbroj: 2186-9-01-22-1 od 28. 03. 2022. godine i Odluke Klasa:406-07/22-01/2, Urbroj:2186-9-01-22-2 od 28. 03. 2022. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave, objavljuje

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave

I.

Grad Lepoglava izlaže prodaji sljedeću nekretninu u vlasništvu Grada Lepoglave, prikupljanjem pisanih ponuda:

čkbr. 565 k.o. Lepoglava, vlasništvo 1/1, ORANICA, u naravi oranica, površine 229 m2, upisana u ZK uložak 6922 k.o. Lepoglava, vrsta nekretnine: građevinsko zemljište – gospodarske namjene

  • početna kupoprodajna cijena iznosi: 9.389,00 kuna

 II.

Početna cijena nekretnina utvrđena je u visini tržišne vrijednosti nekretnina sukladno procjenama ovlaštenog sudskog vještaka Borisa Županića: Vještački nalaz VN-182021, Elaborat procjene vrijednosti nekretnina, od 14.03.2022. godine.

Kupac je dužan platiti trošak izrade Elaborata procjene koji ukupno iznosi 500,00 kuna +PDV.

Ponuditelji mogu razgledati lokaciju u roku za podnošenje ponuda, u protivnom će se smatrati da su upoznati s izgledom parcele, njenim pravnim statusom i namjenom.

III.

Sudionici natječaja dužni su uplatiti jamčevinu za učešće u natječaju koja iznosi 10% početne cijene nekretnine za koju se ponuda podnosi, u korist žiro-računa Grada Lepoglave IBAN HR 3923600001822900007, model 68, poziv na broj: HR68 7757- OIB Kupca.

Na uplatnici je obavezno naznačiti za koju se nekretninu jamčevina plaća. Jamčevina se vraća ponuditelju koji nije uspio u natječaju, u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude. Ponuđaču koji uspije u natječaju, jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Ponuđač koji je utvrđen kao najpovoljniji i koji odustane od sklapanja ugovora, nema pravo na povrat jamčevine, kao i ponuđač koji bude odabran, ali se ugovor s njim raskine zbog neplaćanja kupoprodajne cijene.

IV.

Kupoprodajnu cijenu nekretnine ponuditelj je dužan platiti jednokratno.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine, platiti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora.

 

U slučaju zakašnjenja u plaćanju, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti i zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja. Ukoliko kupac zakasni sa plaćanjem više od 30 dana, prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati.

Kupac snosi troškove sređenja zemljišno knjižnog stanja.

V.

 

Ponuda mora sadržavati:

1. ime i  prezime, OIB, adresu, broj mobitela/telefona ponuditelja (za fizičku osobu) odnosno

naziv i sjedište, MBS i OIB ponuditelja (za pravnu osobu) s naznakom odgovorne osobe,

2. - za fizičke osobe: original ili preslika domovnice ili osobne iskaznice, odnosno dokaz o državljanstvu članica EU

- za obrtnike: original ili presliku obrtnice,

- za pravne osobe: original ili preslika izvatka iz sudskog registra ne stariji od 30 dana

3. dokaz o uplati jamčevine koja se plaća u iznosu od 10% od početne cijene nekretnine,

4. iznos ponuđene cijene uz oznaku nekretnine za koju se ponuda daje

5. broj računa ponuditelja radi eventualnog povrata jamčevine

6. za ponuditelja državljanina države koja nije članica EU: dokaz o državljanstvu/sjedištu te suglasnost za stjecanje vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske izdanu od strane ministra nadležnog za poslove pravosuđa

7. pismo namjere s obrazloženjem pravnog interesa za kupnju nekretnine

VI.

Ponude na natječaj se dostavljaju na adresu: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, a šalju se poštom preporučeno ili dostavljaju osobno, u zatvorenoj omotnici s naznakom:

 

'' NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE - NE OTVARATI''

 s naznačenom adresom pošiljatelja

 

Ponude moraju biti zaprimljene u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave najkasnije do 15. travnja 2022. godine do 10.00 sati kada će biti javno otvaranje ponuda.

VII.

Pravo podnošenja ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane i fizičke osobe mogu sudjelovati u javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

 

VIII.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz isključivo ispunjenje svih uvjeta natječaja, s priloženom dokumentacijom, sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.

Ukoliko se ne može ustanoviti najpovoljnija ponuda na način propisan u prethodnom stavku ove točke, između ponuditelja koji su dali iste ponude, prednost se daje onoj koja je prema redoslijedu prispijeća stigla ranije.

Najpovoljniji ponuđač će biti obaviješten o odluci u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.

 

IX.

Tabularna isprava za upis vlasništva izdaje se nakon isplate kupoprodajne cijene, nakon čega će se kupcu kupljena nekretnina predati u samostalan i neposredan posjed.

 

X.

Grad Lepoglava zadržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora kao i pravo da ne izabere ni jednu ponudu.

 

GRAD LEPOGLAVA

Jedinstveni upravni odjel

 JAVNI NATJEČAJ (.pdf)