Novosti i informacije

05.10.2020

JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih potpora mladim obiteljima za rješavanje njihovog stambenog pitanja na području grada Lepoglave za 2020. godinu

Na temelju točke 5. Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području grada Lepoglave za 2020. godinu (''Službeni vjesnik Varaždinske županije'' br. 13/20) gradonačelnik Grada Lepoglave objavljuje sljedeći

JAVNI POZIV
za dodjelu bespovratnih potpora mladim obiteljima
za rješavanje njihovog stambenog pitanja na području grada Lepoglave za 2020. godinu

1.PREDMET JAVNOG POZIVA

Dodjela bespovratnih potpora mladim obiteljima za poticanje rješavanja njihovog stambenog pitanja na području grada Lepoglave u 2020. godini.

2.PRIHVATLJIVI KORISNICI I UVJETI

Prihvatljivi korisnici ovog Programa su fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području grada Lepoglave, kao i strani državljani i osobe bez državljanstva koje su stalno nastanjeni na području grada Lepoglave te fizičke osobe koje imaju namjeru trajnog nastanjenja na području Grada Lepoglave te koje s ciljem rješavanja svojeg stambenog pitanja grade/kupuju stambeni objekt na području grada Lepoglave.

Prihvatljivi korisnici su fizičke osobe:

- koji u trenutku podnošenja zahtjeva nisu stariji od 40 godina te
- koji žive u bračnoj / izvanbračnoj zajednici, formalnom / neformalnom životnom partnerstvu ili
- jednoroditeljske obitelji koju čine dijete odnosno djeca i jedan roditelj ili samohrani roditelj
pod uvjetom da nemaju drugu useljivu kuću/stan u svom vlasništvu.

Samci nisu prihvatljivi korisnici ovog Programa.

3. MJERE

Mjera 1. Sufinanciranje gradnje obiteljske kuće

Mlada obitelj može ostvariti sufinanciranje za gradnju obiteljske kuće na području grada Lepoglave u iznosu do 50% prihvatljivih troškova, a najviše 40.000,00 kuna pod uvjetom da je prijava početka građenja prijavljena nakon 01.01.2019. godine.

Ukoliko je podnositelj zahtjeva suvlasnik, drugi suvlasnik (koji mora biti prihvatljiv korisnik iz točke 2. Javnog poziva) mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem zahtjeva za korištenje ove mjere.

Prihvatljivi troškovi su :

 • geodetski troškovi (iskolčenje, geodetske situacije stvarnog stanja terena, geodetske situacije građevne čestice, geodetski elaborat evidentiranja građevine, geodetski elaborat evidentiranja međe, parcelacijski elaborat)
 • troškovi projektiranja i stručnog nadzora
 • trošak građevinskih radova (materijal i rad)
  • građevinski radovi – zemljani, betonski i arm.betonski, tesarski, zidarski i izolaterski
  • obrtnički radovi – pokrivački, limarski, gipsarski, keramičarski, fasaderski, stolarski – unutarnja i vanjska stolarija, soboslikarski i ličilački radovi
  • trošak horizontalnih i vertikalnih razvoda vodovoda i kanalizacije (podžbukne instalacije)
  • trošak proizvodnje primarne toplinske energije i razvod grijanja do pune funkcionalnosti
  • trošak završnih obloga podova ( laminat, parket i sl.)
  • trošak grubih elektroinstalacijskih radova i gromobranskih instalacija

 

Troškovi priključenja na komunalnu infrastrukturu kao i troškovi unutarnjeg uređenja nisu prihvatljivi troškovi (npr. namještaj i oprema).

Cijena gradnje neće se priznavati iznad prosječne cijene za gradnju za pojedine građevinske radove na području grada Lepoglave.

Ukoliko prebivalište još nije prijavljeno, Korisnik potpore i članovi njegovog zajedničkog kućanstva dužni su u roku od tri (3) godine od sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prijaviti prebivalište na adresi novonastale obiteljske kuće te su dužni zadržati prebivalište na toj adresi idućih 10 godina.

Izuzetak od obveze zadržavanja prebivališta mogu imati djeca korisnika ukoliko se u međuvremenu osamostale ili osnuju svoje obitelji.

Grad Lepoglava zadržava pravo provjere i uvida na terenu po ovlaštenoj osobi i prije odobravanja mjere, a i nakon potpisivanja Ugovora.

Korisnik potpore dužan je prilikom potpisivanja Ugovora dostaviti instrument osiguranja u obliku ovjerene zadužnice na iznos koji pokriva iznos odobrene potpore, u korist Grada Lepoglave.

Mjera 2. Sufinanciranje kupnje obiteljske kuće/stana

Mlada obitelj može ostvariti sufinanciranje za kupnju obiteljske kuće/stana na području grada Lepoglave u iznosu do 50% kupoprodajne cijene, a najviše 40.000,00 kuna pod uvjetom da kupoprodajni ugovor nije sklopljen prije 01. siječnja 2020. godine.

Kupoprodaja nekretnine ne smije biti izvršena od strane prednika.

Ugovorena kupoprodajna cijena utvrđuje se na temelju kupoprodajnog ugovora potpisanog i ovjerenog od strane javnog bilježnika.

Ukoliko je podnositelj zahtjeva suvlasnik, drugi suvlasnik (koji mora biti prihvatljiv korisnik iz točke 2. Javnog poziva) mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem zahtjeva za korištenje ove mjere.

Ukoliko prebivalište još nije prijavljeno, Korisnik potpore i članovi njegovog zajedničkom kućanstva dužni su u roku od 3 godine (kod kupnje kuće) i u roku 1 godine (kod kupnje stana) od sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prijaviti prebivalište na adresi obiteljske kuće/stana te zadržati prebivalište na toj adresi idućih 10 godina.

Izuzetak od obveze zadržavanja prebivališta mogu imati djeca korisnika ukoliko se u međuvremenu osamostale ili osnuju svoje obitelji.

Grad Lepoglava zadržava pravo provjere i uvida na terenu po ovlaštenoj osobi i prije odobravanja mjere, a i nakon potpisivanja Ugovora.

Korisnik potpore dužan je prilikom potpisivanja Ugovora dostaviti instrument osiguranja u obliku ovjerene zadužnice na iznos koji pokriva iznos odobrene potpore, u korist Grada Lepoglave.

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU

 1. Preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva i svih članova njegovog kućanstva
 2. Preslika rodnog lista za dijete
 3. a)  Preslika vjenčanog lista / Izjava o izvanbračnoj zajednici
  b) Preslika potvrde o formalnom životnom partnerstvu / izjava o neformalnom životnom partnerstvu
  c) Dokaz samohranosti roditelja (smrtni list, potvrda o nestanku drugog roditelja, rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta)
 4. Preslika izvatka iz zemljišnih knjiga
 5. Preslika građevinske dozvole s klauzulom pravomoćnosti (kod gradnje kuće)
 6. Preslika prijave početka građenja (kod gradnje kuće)
 7. Preslika ovjerenog kupoprodajnog ugovora (kod kupnje kuće/stana)
 8. Izjava za suvlasnika (ukoliko je primjenjivo)
 9. Izjava bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da u vlasništvu nema drugi useljivi stan ili kuću
 10. Preslike plaćenih računa/ugovora - isključivo u kunama (računi/ugovori moraju biti točno specificirani, na gotovinskom računu mora biti jasno navedeno da je plaćen u gotovini i kao takav mora biti fiskaliziran, kod transakcijskih računa mora biti priložena potvrda o plaćanju računa odnosno bankovni izvod kojim se dokazuje izvršeno plaćanje računa. Ukoliko je račun plaćen obročno, zbroj obroka mora biti jednak iznosu računa.)

Grad Lepoglava zadržava pravo prosljeđivanja računa nadležnoj Poreznoj upravi na daljnju provjeru.

5. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Podnositelj zahtjeva može biti samo vlasnik/suvlasnik nekretnine za koju se traži sufinanciranje.

Zahtjevi se podnose na obrascima koji se nalaze u prilogu ovog Javnog poziva i njegov su sastavni dio, zajedno s propisanom dokumentacijom te se šalju u tiskanom obliku, preporučenom pošiljkom na adresu:

Grad Lepoglava
Antuna Mihanovića 12
42250 Lepoglava 

sa obaveznom naznakom ''Javni poziv - potpore za mlade obitelji''
- ne otvarati - 

Rok za dostavu zahtjeva počinje 05. listopada 2020. godine, a završava:

1. 20. listopada 2020. godine ili

2. objavom obavijesti o zatvaranju Javnog poziva

 

Obrasci se mogu preuzeti sa web stranica Grada Lepoglave www.lepoglava.hr kao i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Lepoglave.

Nepotpune, nejasne i prijave poslane izvan roka, neće se razmatrati.

Sredstva se dodjeljuju po redoslijedu zaprimanja urednih i potpunih zahtjeva do iskorištenja sredstava predviđenim za tu namjenu u Proračunu Grada Lepoglave.

 

GRAD LEPOGLAVA
Gradonačelnik
Marijan Škvarić, dipl.ing.