Novosti i informacije

11.05.2020

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva na području grada Lepoglave u 2020. godini

Na temelju točke V. Programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Lepoglave za 2020. godinu (''Službeni vjesnik Varaždinske županije'' br. 91/19) gradonačelnik Grada Lepoglave objavljuje sljedeći

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva
na području grada Lepoglave u 2020. godini

1. PREDMET JAVNOG POZIVA 

Dodjela potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva (obrtnici, trgovačka društva, trgovci, ugostitelji koji se bave točenjem pića, domaće radinosti) na području grada Lepoglave u 2020. godini za:

   POTPORE ZA SUFINANCIRANJE NABAVKE OPREME I INVENTARA TE ULAGANJA U STANDARDE KVALITETE

Potpora se može dodijeliti za:

 • kupnju novih ili rabljenih strojeva, mehanizacije, alata, opreme
 • kupnju vozila za obavljanje registrirane djelatnosti
 • kupnju informatičke opreme
 • uređenje poslovnog prostora
 • certificiranje sustava, proizvoda
 • troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, ISO, HACCP i drugih znakova izvornosti i zemljopisnog porijekla

Potpora se odobrava u visini do 50% prihvatljivih troškova, a maksimalni iznos sredstava pojedinačne potpore iznosi najviše 15.000,00 kuna.

Poduzetnicima koji se bave trgovinom i točenjem pića potpora se odobrava u visini do 50% prihvatljivih troškova, a maksimalni iznos sredstava pojedinačne potpore iznosi najviše 5.000,00 kuna.

    POTPORE ZA SUFINANCIRANJE NASTUPA PODUZETNIKA NA SAJMOVIMA, IZLOŽBAMA TE IZRADU PROMOTIVNIH MATERIJALA

 Potpora se može dodijeliti za: 

 • troškove zakupa izložbenog prostora,
 • uređenje, opremanje i pripremanje štanda,
 • troškove prijevoza i transportni troškovi izložaka,
 • troškove uvrštenja u sajamski katalog i tiskanja promotivnih materijala,
 • troškove izrade web stranice i zakup domene

 Potpora se odobrava u visini do 50% prihvatljivih troškova, a maksimalni iznos sredstava pojedinačne potpore iznosi najviše 5.000,00 kuna.

2. KORISNICI

            Korisnici potpora mogu biti isključivo mikro subjekti malog gospodarstva koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika, odnosno prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura) pod uvjetom da imaju registrirano sjedište/prebivalište na području grada Lepoglave.

3. POSTUPAK I UVJETI DODJELE POTPORA

Prihvatljivi su troškovi koji su nastali nakon 30.06. 2019. godine te tijekom 2020. godine.

Trošak poreza na dodanu vrijednost nije prihvatljiv kod odobrenja potpore za obveznike koji su u sustavu PDV-a na dan donošenja Odluke o dodjeli  potpore.

Isti poduzetnik može po istoj mjeri ostvariti potporu samo jedanput tijekom 2020. godine. Poduzetnik ne smije imati dugovanja ni po kojoj osnovi prema Gradu Lepoglavi.                                                            Na osnovi prijedloga Povjerenstva kojeg će gradonačelnik imenovati svojom Odlukom, a koji provjerava dostavljenu dokumentaciju te u slučaju potrebe može tražiti njezinu nadopunu, gradonačelnik svojom Odlukom dodjeljuje potpore male vrijednosti, s korisnikom se sklapa Ugovor o dodjeli sredstava i od tog trenutka se potpora smatra dodijeljenom bez obzira na datum isplate potpore.

U slučaju da poduzetnik stekne pravo na potporu u trenutku kada po Javnom pozivu preostane manji iznos sredstava od pripadajućeg iznosa potpore, poduzetniku će se dodijeliti potpora u visini preostalog iznosa.

Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora.

            Neće se uzeti u razmatranje prijave:

 • podnositelja koji nema registrirano sjedište/prebivalište na području grada Lepoglave
 • podnositelja koji ima nepodmireni dug prema Gradu Lepoglavi s bilo koje osnove
 • podnositelja koji ima dug po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava
 • podnositelja koji se bavi primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, kockanjem, kladioničarskim ili sličnim djelatnostima
 • podnositelja koji imaju blokirani račun
 • podnositelja nad kojima je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije
 • podnositelja nad čijim je pojedinačnim vlasnicima otvoren predstečajni, stečajni postupak ili postupak likvidacije
 • udruga
 • fizičke ili pravne osobe koje obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja (npr. samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, odvjetnika, javnih bilježnika, tumača, prevoditelja i sl.)
 • pravne osobe čiji je osnivač Grad Lepoglava ili Republika Hrvatska

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA

 1. ispunjeni obrazac zahtjeva
 2. preslika važećeg izvatka iz sudskog/obrtnog ili drugog javnog registra ili preslika odobrenja za rad
 3. potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave
 4. izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti dodijeljenih u tekućoj i prethodne dvije     proračunske godine
 5. preslike računa/kupoprodajnih ugovora te dokazi o njihovom plaćanju (izvadak iz bankovnog računa ili drugi dokaz) - prihvatljivi su troškovi nastali nakon 30. 06. 2019. godine i tijekom 2020. godine.
 6. - preslike obrazaca JOPPD za proteklih 12 mjeseci (za obveznike njihovog podnošenja)
  - za domaće radinosti i sporedna zanimanja preslika PO - SD obrasca za 2019. godinu ili izjava pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da je podnositelj mikro subjekt malog gospodarstva (točka II. ovog Javnog poziva)

5. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjevi za dodjelu potpora se podnose se na posebnim obrascima koji se mogu preuzeti sa web stranica Grada Lepoglave www.lepoglava.hr.  

Zahtjevi sa traženom dokumentacijom šalju se najkasnije do 15. lipnja 2020. godine

ISKLJUČIVO PUTEM POŠTE preporučenom pošiljkom na adresu

GRAD LEPOGLAVA

ANTUNA MIHANOVIĆA 12

42250 LEPOGLAVA

 

sa naznakom ''Javni poziv - potpore za gospodarstvo''
- ne otvarati -

 

            U slučaju nejasnoća i dodatnih pitanja molimo nazvati na telefon broj  042/770-422

 

GRADONAČELNIK

Marijan Škvarić, dipl.ing.

JAVNI POZIV (.pdf)

IZJAVA O DODIJELJENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI (.doc)

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA U MALOM GOSPODARSTVU U 2020. GODINI (.doc)