Novosti i informacije

26.03.2021

JAVNI POZIV za dodjelu potpora u poljoprivredi za 2021. godinu

Na temelju članka 6. Programa potpora u poljoprivredi Grada Lepoglave za razdoblje od 2021. do 2024. godine (''Službeni vjesnik Varaždinske županije'' br. 88/20) gradonačelnik Grada Lepoglave objavljuje sljedeći

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora u poljoprivredi za 2021. godinu

 1.PREDMET JAVNOG POZIVA

 Grad Lepoglava dodjeljuje potpore male vrijednosti za:

izgradnju/rekonstrukciju/adaptaciju gospodarskih zgrada za poljoprivrednu proizvodnju na PG
- kupnju, građenje i opremanje plastenika i staklenika
- kupnju mehanizacije i opreme namijenjene obavljanju poljoprivredne djelatnosti
- kupnju ograda za nasade i životinje
- kupnju zaštitnih mreža i ostale opreme za zaštitu od vremenskih “neprilika”
- kupnju sustava za navodnjavanje u plasteniku/stakleniku 


2. KORISNICI
 

Korisnik potpore, u smislu ovog programa je „jedan poduzetnik“ - poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava/poljoprivrednika koji ima sjedište, odnosno prebivalište i koji ulaže na području grada Lepoglave.

Poljoprivrednim gospodarstvom podrazumijevaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Pojmom „jedan poduzetnik“, sukladno članku 2. točki 2. Uredbe de minimis, obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje  jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

  1. jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću,
  2. jedno poduzeće ima pravo imenovati ili razriješiti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća,
  3. jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća,
  4. jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prethodnom stavku preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju  jednim poduzetnikom.

3. POSTUPAK I UVJETI DODJELE POTPORA

Zahtjevi za dodjelu potpore se dostavljaju na posebnom obrascu uz pripadajuću dokumentaciju.

Investicija prijavitelja mora biti izvršena i u funkciji.

Grad Lepoglava sufinancira do 50% nastalih prihvatljivih troškova, a najviše 15.000,00 kuna.

Prihvatljivi su računi izdani u razdoblju od 01. srpnja 2020. godine i tijekom 2021. godine.

Ponude i predračuni nisu prihvatljivi.

Trošak poreza na dodanu vrijednost nije prihvatljiv kod odobrenja potpore za obveznike koji su u sustavu PDV-a.

Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora. Jedno poljoprivredno gospodarstvo može po istoj mjeri ostvariti potporu samo jedanput tijekom 2021. godine.

Na osnovi prijedloga Povjerenstva kojeg će gradonačelnik imenovati svojom Odlukom, a koji otvara i provjerava dostavljenu dokumentaciju te po potrebi može tražiti njenu nadopunu, gradonačelnik svojom Odlukom dodjeljuje potpore male vrijednosti, s korisnikom se sklapa Ugovor o dodjeli sredstava i od tog trenutka se potpora smatra dodijeljenom bez obzira na datum isplate potpore.

U slučaju da korisnik stekne pravo na potporu u trenutku kada po Javnom pozivu preostane manji iznos sredstava od pripadajućeg iznosa potpore, korisniku će se dodijeliti potpora u visini preostalog iznosa. Grad Lepoglava zadržava pravo provjere zakonitosti, istinitosti i točnosti priložene dokumentacije i podataka navedenih u prijavi.

Neće se uzeti u razmatranje prijava ukoliko prijavitelj ima nepodmireno dospjelo dugovanje prema Gradu Lepoglavi do dana objave Javnog poziva te ukoliko postoji nepodmireni dug utvrđen prema sjedištu prijavitelja.

Neće se uzeti u razmatranje prijava prijavitelja ukoliko je isti u vlasništvu Grada Lepoglave ili Republike Hrvatske.

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA

1. ispunjeni obrazac zahtjeva
2. dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava/poljoprivrednika ili drugi odgovarajući registar (u preslici)
3. izjava o korištenim potporama male vrijednosti
4. preslike računa R1/R2 ili preslike kupoprodajnih ugovora koji glase na nositelja/člana PG tj. na podnositelja zahtjeva (obrt, trg. društvo, zadruga) – izdani od 01. srpnja 2020. god.
5. dokaz o plaćanju - izvod iz bankovnog računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje troškova – kod transakcijskog plaćanja
    Ukoliko je račun / ugovor plaćen gotovinom to na njemu mora biti jasno navedeno
6. dokaz o vlasništvu ili zakupu nekretnine na području grada Lepoglave koji može glasiti na nositelja/člana PG, vlasnika obrta, trg. društva (preslike izvatka iz zemljišnih knjiga, posjedovnog lista, ugovora o zakupu i sl.) za koju je investicija vezana - na kojoj se nalazi gospodarska zgrada, plastenik/staklenik, postavljena ograda ili zaštitna mreža ili koja će se obrađivati kupljenom mehanizacijom


5.
 NAČIN I ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev za dodjelu potpora se podnosi na posebnom obrascu koji se može preuzeti sa web stranice Grada Lepoglave (www.lepoglava.hr) kao i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Lepoglave.

 

Zahtjevi sa traženom dokumentacijom šalju se do dana objave obavijesti o zatvaranju Javnog poziva, a najkasnije do 16. travnja 2021. godine

ISKLJUČIVO PUTEM POŠTE PREPORUČENOM POŠILJKOM na adresu

GRAD LEPOGLAVA

ANTUNA MIHANOVIĆA 12

42250 LEPOGLAVA

sa naznakom ''Javni poziv - potpore za poljoprivredu''

  • ne otvarati -

 

Zahtjevi se rješavaju po redoslijedu zaprimanja i do iskorištenja sredstava planiranih za tu namjenu u Proračunu Grada Lepoglave za 2021. godinu.

Sva pitanja u vezi ovog Javnog poziva postavljaju se isključivo na e-mail adresu: natjecaj@lepoglava.hr

 

 

 

 

GRADONAČELNIK

Marijan Škvarić, dipl.ing.