Novosti i informacije

06.10.2020

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Lepoglave i njihove zamjenike

Temeljem odredbe članka 9. stavak 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj  41/14) i članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 31/14), Gradsko vijeće Grada Lepoglave raspisuje

JAVNI POZIV
ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA ČLANOVE
SAVJETA MLADIH GRADA LEPOGLAVE I NJIHOVE ZAMJENIKE

I.

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Lepoglave i njihovih zamjenika.

Savjet mladih Grada Lepoglave je savjetodavno tijelo Grada Lepoglave koje je osnovano s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u gradu Lepoglavi, uvažavajući načela nediskriminacije, partnerstva, suradnje i aktivnog sudjelovanja mladih.

Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

II.

Savjet mladih Grada Lepoglave ima sedam (7) članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, a svaki član Savjeta mladih ima svog zamjenika.

U Savjet mladih Grada Lepoglave mogu biti birane osobe koje u trenutku podnošenja kandidature imaju od navršenih petnaest (15) godina do navršenih trideset (30) godina života i koje imaju prebivalište ili boravište na području grada Lepoglave.

Članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Lepoglave bira Gradsko vijeće Grada Lepoglave na vrijeme od tri (3) godine.

III.

Pravo predlaganja kandidata/kandidatkinje za članove Savjeta mladih Grada Lepoglave i njihove zamjenike imaju udruge koje su, sukladno statutima, ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje 20 mladih.

IV.

Prijedlog kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike mora sadržavati:

  • ime i prezime predloženih kandidata za člana i zamjenika te OIB,
  • datum i godinu rođenja predloženih kandidata za člana i zamjenika,
  • prebivalište odnosno boravište predloženih kandidata za člana i zamjenika,
  • vlastoručno potpisano očitovanje predloženog kandidata za člana i zamjenika o prihvaćanju kandidature
  • detaljno obrazloženje prijedloga,
  • detaljan životopis predloženih kandidata za članove i zamjenike.

Neformalne skupine dužne su priložiti popis članova skupine (ime i prezime, datum rođenja, adresa te OIB).

Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata.

Prijedlozi kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Lepoglave i njihove zamjenike podnose se na propisanom obrascu koji se može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave (Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava) ili na web stranicama Grada Lepoglave (www.lepoglava.hr ).

Prijedlog kandidature mora biti ovjeren pečatom i potpisom od strane ovlaštene osobe predlagatelja ili institucije koja ga predlaže, odnosno samo potpisom ako se radi o predlagatelju koji ne posjeduje pečat.

Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti i dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju propisane uvjete (uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu ili boravištu kandidata ne starije od šest mjeseci od dana objave ovog Javnog poziva -  u originalu ili ispis iz sustava e- građani i presliku osobne iskaznice kandidata) te dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke III. ovog Javnog poziva (izvadak iz odgovarajućeg registra ili odgovarajuća potvrda ne starija od šest mjeseci od dana objave ovog Javnog poziva).

V.

Na temelju pisanih i obrazloženih prijedloga ovlaštenih predlagatelja, Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Lepoglave obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, sastavlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja o Izvješću o provjeri formalnih uvjeta te s popisa važećih kandidatura tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike Savjeta mladih, time da se na sjednicu Gradskog vijeća pozivaju kandidati pravovaljanih i pravovremenih kandidatura radi kratkog predstavljanja vijećnicima Gradskog vijeća.

Ukoliko neki od pozvanih kandidata ne prisustvuje sjednici Gradskog vijeća na koju je pozvan radi kratkog predstavljanja, to ne utječe na valjanost kandidature.

VI.

Rok za podnošenje prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih Grada Lepoglave je petnaest (15) dana od dana objave ovog poziva u Regionalnom tjedniku.

Razmatrat će se samo potpuni i pravovremeni prijedlozi.

Rok za provjeru formalnih uvjeta je 05.11.2020. godine nakon čega će izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura biti objavljeni na web stranicama Grada Lepoglave.

VII.

Kandidature za članove Savjeta mladih Grada Lepoglave i njihove zamjenike se dostavljaju neposredno ili poštom na adresu: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Kandidatura za člana i zamjenika Savjeta mladih Grada Lepoglave“.

VIII.

Ovaj Javni poziv će se objaviti u Regionalnom tjedniku, službenim internetskim stranicama i oglasnoj ploči  Grada Lepoglave.

 

                                                                                                                             

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Rok za dostavu prijedloga je 21.10.2020.