Novosti i informacije

20.02.2013

JAVNI POZIV - Program "Poduzetnik2"

Na temelju članka X. programa „Poduzetnik 2“ („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 52/12), Povjerenstvo za provedbu programa „Poduzetnik 2“ objavljuje

JAVNI POZIV


Pozivaju se svi poduzetnici (obrti, mala i srednja trgovačka društva, zadruge, profitne ustanove, fizičke osobe u slobodnim zanimanjima, obiteljska poljoprivredna gospodarstva) na podnošenje zahtjeva za subvencioniranje kamata poduzetničkih kredita iz programa „Poduzetnik 2“.


I. KORISNICI SREDSTAVA POMOĆI

Korisnici sredstava pomoći po ovom Programu mogu biti postojeći poduzetnici i poduzetnici početnici, i to:
- obrti,
- mala i srednja trgovačka društva,
- zadruge,
- profitne ustanove,
- fizičke osobe u slobodnim zanimanjima,
- obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

Korisnici sredstava pomoći su svi gospodarski subjekti koji:
- imaju sjedište na području Grada Lepoglave ili
- djeluju i ulažu na području Grada Lepoglave

Pravo na korištenje sredstava pomoći ima poduzetnik koji namjerava ulagati na području Grada Lepoglave.


II. NAMJENA SREDSTAVA:

Poduzetnici dobivena sredstva iz ovog programa mogu koristiti za financiranje kamate za dobivene kredite za:
- osnovna sredstva dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine;
- obrtna sredstva;
- sredstva za likvidnost (zatvaranje dospjelih, a neplaćenih obveza prema dobavljačima i/ili kreditnim institucijama, sve sukladno aktualnim kreditnim programima HBOR-a i poslovnih banaka).

III.POTREBNA DOKUMENTACIJA:

1. Izvod iz sudskog registra ne stariji od tri mjeseca;
2. Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po NKD-u iz 2007. od Državnog zavoda za statistiku;
3. Izjavu o korištenim potporama za razdoblje od 2009. do datuma odobrenja kredita od strane poslovne banke;
4. Kratak sažetak i namjena ulaganja;
5. Solemnizirani Ugovor o kreditu između korisnika kredita i kreditora (poslovne banke i/ili HBOR-a);


IV. VISINA IZNOSA POMOĆI:

Sredstva za bespovratne pomoći za poticanje razvoja gospodarstva putem programa „Poduzetnik 2“ osiguravaju se u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna.


V. KAMATNA STOPA:

Grad Lepoglava subvencionira kamatnu stopu:
- 2% za gospodarstvenike na području uslužnih djelatnosti i
- 4% za gospodarstvenike na području proizvodnih djelatnosti.

Sredstva će se odobravati i isplaćivati kvartalno na račun korisnika kredita po dostavljenom dokazu o izvršenim uplatama na ime glavnice i kamate na račun kreditora.


VI. PODNOŠENJE PRIJAVA:

Prijave na javni poziv podnose se na obrascu kojeg se može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati, a dostupan je i na web stranici Grada Lepoglave (www.lepoglava.hr).

Rok za podnošenje prijava je do 30.04.2013. godine.
U slučaju da se ne iskoriste sva sredstva u I. roku, raspisat će se novi javni poziv zaključno sa 30.08.2012. godine od dana objave natječaja u Varaždinskim vijestima.

Prijave na javni poziv zajedno s propisanom dokumentacijom podnose se poštom na adresu: Grad Lepoglava, Povjerenstvu za program „Poduzetnik 2“, Antuna Mihanovića 12, 42 250 Lepoglava ili se neposredno predaju u Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave na navedenoj adresi.

Prijave se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s naznakom: Za program „Poduzetnik 2“ i naznakom „ne otvaraj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Pristigle prijave razmatra Povjerenstvo, koje predlaže gradonačelniku donošenje Odluke o dodjeli sredstava pomoći. Na temelju Odluke gradonačelnika koja je konačna, odobrena sredstva pomoći korisnicima će se isplaćivati na temelju sklopljenog ugovora o korištenju sredstava.PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Zorislav Rodek, dr.vet.med.


OBRAZAC ZAHTJEVA "PODUZETNIK2"

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE