Novosti i informacije

19.02.2013

Javni poziv organizacijama koje potiču razvoj gospodarstva na području Grada Lepoglave

Na temelju članka VIII. Programa pomoći i osnaživanja organizacija za poticanje razvoja gospodarstva na području grada Lepoglave za 2013. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 52/12), Povjerenstvo za pomoć i osnaživanje organizacija za poticanje razvoja gospodarstva objavljuje

JAVNI POZIV

Pozivaju se sve organizacije koje potiču razvoj gospodarstva na području Grada Lepoglave na podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava. Grad Lepoglava će dodjeljivati bespovratna novčana sredstva kroz slijedeće mjere:


1. razvoj ruralnog turizma i poljoprivrede
2. razvoj tradicionalnih obrta i proizvoda


I. KORISNICI SREDSTAVA POMOĆI

Korisnici bespovratnih novčanih sredstava mogu biti organizacije koje potiču razvoj gospodarstva na području Grada Lepoglave.

Korisnici sredstava mogu biti svi gospodarski subjekti koji:
- imaju sjedište na području Grada Lepoglave
- djeluju ili ulažu na području Grada Lepoglave

Pravo na pomoći iz ovog poziva ne mogu ostvariti korisnici koji imaju dugovanja prema Gradu Lepoglavi po bilo kojoj osnovi.

Prednost pri dodjeli gradskih poticajnih sredstava imati će oni programi korisnika koji predviđaju nova zapošljavanja i što brže ostvarivanje gospodarskog potencijala.


II. POTREBNA DOKUMENTACIJA:

1. ispunjen obrazac zahtjeva za dodjelu sredstava pomoći
2. dokaz o pravnom statusu (preslika rješenja o upisu u nadležni upisnik)
3. potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Lepoglavi
4. detaljan prikaz sadržaja i proračuna projekta
5. presliku žiro računa.


III. OBVEZA KORISNIKA:

Korisnik sredstava bespovratne pomoći za poticanje razvoja gospodarstva dužan je u roku definiranom ugovorom, podnijeti izvješće Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave o izvršenoj investiciji i utrošenim sredstvima s odgovarajućom dokumentacijom.


IV. VISINA IZNOSA POMOĆI:

Sredstva za bespovratne pomoći za poticanje razvoja gospodarstva osiguravaju se u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna.

Visina sredstava za mjeru:
1. razvoj ruralnog turizma i poljoprivrede iznosi 80.000,00 kuna
2. razvoj tradicionalnih obrta i proizvoda iznosi 20.000,00 kunaV. PODNOŠENJE PRIJAVA:

Prijave se podnose na obrascu kojeg se može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati, a dostupan je i na web stranici Grada Lepoglave (www.lepoglava.hr).

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave poziva u Varaždinskim vijestima.

Prijave, zajedno s propisanom dokumentacijom podnose se poštom na adresu: Grad Lepoglava, Povjerenstvu za pomoć i osnaživanje organizacija za poticanje razvoja gospodarstva, Antuna Mihanovića 12, 42 250 Lepoglava ili se neposredno predaju u Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave na navedenoj adresi.

Prijave se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s naznakom mjere na koju se prijava odnosi i naznakom „ne otvaraj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristigle prijave razmatra Povjerenstvo, koje predlaže gradonačelniku donošenje Odluke o dodjeli sredstava pomoći. Na temelju Odluke gradonačelnika koja je konačna, odobrena sredstva pomoći korisnicima će se isplaćivati na temelju sklopljenog ugovora o korištenju sredstava.
PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Zorislav Rodek, dr.vet.med

Obrazac

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE