Novosti i informacije

18.10.2022

N A T J E Č A J za izbor i imenovanje ravnatelja javne ustanove Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava

Gradsko vijeće

Klasa: 112-01/22-01/1

Urbroj:2186-9-02-22-1

Lepoglava, 14.10. 2022. godine

                     

Temeljem odredbe članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19 i 98/19) i članka 17. Statuta Gradske knjižnice Ivana Belostenca  Lepoglava, Gradsko vijeće Grada Lepoglave raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja javne ustanove

Gradska knjižnica Ivana Belostenca  Lepoglava

 

jedan izvršitelj/ica, puno radno vrijeme

Za ravnatelja javne ustanove Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
 • položen stručni knjižničarski ispit
 • najmanje pet godina rada u knjižnici
 • odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje, korišteni u ovom natječaju, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Kandidati su uz vlastoručno potpisanu zamolbu dužni priložiti:

 • dokaz o stručnoj spremi (izvornik, ovjerena preslika ili preslika),
 • preslika uvjerenja/svjedodžbe o položenom knjižničarskom ispitu
 • dokaz o radnom iskustvu u knjižnici (potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, vojna iskaznica, putovnica, domovnica ili elektronički zapis iz knjige državljana),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci do dana objave ovog natječaja),
 • životopis s opisom dosadašnjeg rada
 • prijedlog plana i programa razvoja Knjižnice i
 • dokazi o pravu prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim zakonima (ako kandidat ostvaruje takvo pravo).

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužni/e su se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te osim dokaza o ispunjavanju traženih općih i posebnih uvjeta za prijam u službu, priložiti dokaze za ostvarivanje prava prednosti sukladno odredbama posebnih zakona te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Gradsko vijeće Grada Lepoglave, Odbor za izbor i imenovanje, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Natječaj za ravnatelja Gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava – ne otvaraj“.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Protiv obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Odluku o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava donosi Gradsko vijeće Grada Lepoglave.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Javni natječaj objavljen u Narodnim novinama br.119/2022 od 14. 10. 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA LEPOGLAVE