Novosti i informacije

21.09.2021

Oglas radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Lepoglave u 2021. godini

Temeljem odredbe članka 10. stavak 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 25/05, 23/06 i 39/09), Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja objavljuje

O  G  L  A  S
radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja
Grada Lepoglave u 2021. godini

 

I. 

Priznanja Grada Lepoglave su javne pohvale za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada, a poglavito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, prosvjete, sporta, skrbi i zaštite prirodnog okoliša te drugih javnih djelatnosti kao i poticanje aktivnosti koje su navedenome usmjerene.

II.

Javna priznanja Grada Lepoglave jesu :

1. Proglašenje počasnim građaninom Grada Lepoglave (povelja Grada Lepoglave)

2. Nagrada Grada Lepoglave (plaketa)

  • za životno djelo
  • za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju
  • za doprinos ugledu i promociji Grada Lepoglave u zemlji i inozemstvu

 III.

Počasnim građaninom Grada Lepoglave može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji je svojim djelovanjem i postupcima znatno pridonio promicanju, značaju i ugledu Grada Lepoglave te ostvarivanju i razvoju međusobnih odnosa Grada Lepoglave s drugim gradovima i općinama u Hrvatskoj i inozemstvu. 

IV. 

Nagrada Grada Lepoglave dodjeljuje se za iznimna dostignuća značajna za Grad Lepoglavu na raznim područjima djelovanja i stvaralaštva i to za životno djelo, iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju te za doprinos ugledu i promociji Grada Lepoglave u zemlji i inozemstvu.

Nagrada se može dodijeliti hrvatskim i stranim državljanima, pravnim osobama te udrugama u zemlji i inozemstvu.

V.  

Javno priznanje može se dodijeliti i posmrtno.

VI.

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja imaju fizičke i pravne osobe s područja Grada Lepoglave te gradonačelnik.

VII.

 

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja moraju biti pismeno obrazloženi i sadržavati:

 

  • podatke o podnositeljima prijedloga,
  • životopis fizičke osobe, odnosno osnovne podatke o pravnoj osobi i njenu poslovanju,
  • iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se pojedinac ili pravna osoba predlažu za dodjelu javnih priznanja,
  • drugu odgovarajuću dokumentaciju (objavljen rad, natjecateljski rezultati, nagrade i sl.)

 

VIII.

 

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja najkasnije do 22. listopada 2021. godine, u pisanom obliku na adresu: Grad Lepoglava, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava (s naznakom „ Za oglas – javna priznanja“) kao i u elektroničkom obliku na e-mail: lepoglava@lepoglava.hr.

 

                                              

 

                                                                                                         Predsjednik Povjerenstva

                                                                                                                        Hrvoje Kovač