Novosti i informacije

22.01.2016

Popis Zakona i ostalih propisa

- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14), NESLUŽBENI PROČIŠĆENI TEKST
- Zakon o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/1219/13 i 137/15NESLUŽBENI PROČIŠĆENI TEKST
- Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09)
- Zakon o upravnim pristojbama (Narodne novine broj 115/16)
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11NESLUŽBENI PROČIŠĆENI TEKST
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 28/10)
- Prekršajni zakon (Narodne novine broj 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15NESLUŽBENI PROČIŠĆENI TEKST
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12147/14 i 36/15NESLUŽBENI PROČIŠĆENI TEKST
- Zakon o cestama (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14NESLUŽBENI PROČIŠĆENI TEKST
- Zakon o vodama (Narodne novine broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14NESLUŽBENI PROČIŠĆENI TEKST
- Zakon o gradnji (Narodne novine broj 153/13)
- Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13)
- Zakon o građevinskoj inspekciji (Narodne novine broj 153/13)
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i 48/15)
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14NESLUŽBENI PROČIŠĆENI TEKST
- Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16)
- Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08NESLUŽBENI PROČIŠĆENI TEKST
- Zakon o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15NESLUŽBENI PROČIŠĆENI TEKST
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 139/10 i 19/14NESLUŽBENI PROČIŠĆENI TEKST
- Zakon o računovodstvu (Narodne novine broj 78/15134/15 i 120/16)  NESLUŽBENI PROČIŠĆENI TEKST
- Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15