Novosti i informacije

01.02.2018

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

 

Pravo na pristup informacijama uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 25/13 i 85/15). 

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije koja je javnog karaktera, a obuhvaća i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. 

Korisnik prava na pristup informacijama je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba. 

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se proaktivnom objavom informacija na internetu, što je obveza tijela javne vlasti prema članku 10. Zakona, kao i podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama tijelu javne vlasti. 

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radnom tijela javne vlasti. 

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva službeniku za informiranje Grada Lepoglave na sljedeće moguće načine:

1.putem telefona na broj: +385 (0)42 770 422
2. putem faksa na broj: +385 (0)42 770 419
3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: maja.poje@lepoglava.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
4. poštom na adresu: Grad Lepoglava, A. Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
5. osobno na adresu: Grad Lepoglava, A. Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

 

Službenik za informiranje:

Maja Poje
Grad Lepoglava, A. Mihanovića 12, 42250 Lepoglava
Tel.: +385 (0)42 770 422
Fax: +385 (0)42 770 419
E-mail službenika za informiranje: maja.poje@lepoglava.hr
Radno vrijeme službenika za informiranje: od 07:00 do 15:00 sati