2. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13 i 31/14), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

S A Z I V A

2. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE
koja će se održati dana 05. srpnja 2017. godine /srijeda/ s početkom u 19.00 sati
u prostorijama Gradske vijećnice Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava

Za sjednicu predlažem sljedeći
dnevni red
1. Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
2. Pitanja vijećnika
3. Izvješće o radu i poslovanju Gradske knjižnice Lepoglava za 2016. godinu
4. Izvješće o poslovanju Turističke zajednice Grada Lepoglave za razdoblje od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine
5. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Lepoglave za 2016. godinu
6. Plan rada Turističko kulturno informativnog centra TKIC d.o.o. za 2017. godinu
7. Izvješće o radu Turističko kulturno informativnog centra TKIC d.o.o. za 2016. godinu
8. Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Lepoglave za 2016. godinu
9. Izvješće Ivkom d.d o prikupljenom otpadu tijekom 2016. godine na području grada Lepoglave
10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Lepoglave
11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva nadležnog za razmatranje ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave
12. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na području grada Lepoglave
13. Prijedlog Zaključka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Lepoglave u 2017. godini
14. Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Grada Lepoglave: ”radovi na postavljanju vanjske rasvjete sportskih malonogometnih igrališta na području grada Lepoglave – igralište Čret, Gečkovec, Viletinec i Očura”
15. Prijedlog Odluke o otkupu zemljišta u svrhu podmirenja dospjelog dugovanja
16. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduženje Grada Lepoglave – dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb
17. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj – travanj 2017. godine, siječanj – svibanj 2017. godine
18. Odluka o imenovanju predstavnika Grada Lepoglave u Nadzorni odbor Vatrogasne zajednice Grada Lepoglave – na znanje
19. Odluka o imenovanju predstavnika Grada Lepoglave u Skupštinu Vatrogasne zajednice Grada Lepoglave – na znanje
20. Ostalo.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Robert Dukarić 

MATERIJALI (Dropbox poveznica)