21. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13 i 31/14), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

S A Z I V A
21. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE
koja će se održati dana 21. prosinca 2015.godine /ponedjeljak / s početkom u 17.00 sati
u prostorijama Gradske vijećnice Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava

Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i r e d:
1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
2. Pitanja vijećnika
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2015. godinu
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba Grada Lepoglave za 2015. godinu:
    a) Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
    b) Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
    c) Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2015. godinu
    d) Prijedlog Izmjena Programa u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, udruga građana i političkih stranaka za 2015. godinu
    e) Prijedlog Izmjena Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2015. godinu
    f) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa potreba u obrazovanju za 2015. godinu iznad školskog standarda
5. Prijedlog Proračuna Grada Lepoglave za 2016. godinu i projekcije proračuna za 2017. i 2018. godinu
6. Prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje 2016. – 2018. godine
7. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Lepoglave za 2016. godinu
    a) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
    b) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
    c) Program javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2016. godinu
    d) Program u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, javnom informiranju, udruga građana i političkih stranaka za 2016. godinu
    e) Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2016. godinu
    f) Program potreba u obrazovanju za 2016. godinu iznad školskog standarda
    g) Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Lepoglave za 2016. godinu
    h) Program javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu Grada Lepoglave
8. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Lepoglave za 2016. godinu
9. Prijedlog Programa suradnje na zajedničkim projektima za 2016. godinu
10. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave s prijedlogom natječaja
11. Prijedlog Rješenja o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave
12. Prijedlog Rješenja o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Lepoglave
13. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Lepoglave za 2016. godinu
14. Prijedlog Odluke o uključenju u akciju Gradovi i općine – prijatelji djece
15. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Lepoglave za 2015. godinu
16. Usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Lepoglave za 2016. godinu
17. Usvajanje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Lepoglave za vremensko razdoblje od 2016. do 2019. godine
18. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Lepoglave
19. Prijedlog liste deficitarnih zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Lepoglave
20. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Lepoglave
21. Prijedlog Odluke o osnivanju savjeta za razvoj civilnog društva Grada Lepoglave
22. Prijedlog Odluke o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Grada Lepoglave
23. Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Lepoglave
24. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poduzetništva na području Grada Lepoglave
25. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Dječjeg vrtića „Lepoglava“
26. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja gradonačelniku Grada Lepoglave za sklapanje Ugovora o otvaranju i vođenju transakcijskog računa i obavljanju platnih usluga sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb
27. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj – studeni 2015. godine
28. Ostalo.

 

  PREDSJEDNIK VIJEĆA
Robert Maček

MATERIJALI