22. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13 i 31/14), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

S A Z I V A
22. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE
koja će se održati dana 17. ožujka 2016.godine /četvrtak / s početkom u 18.00 sati
u prostorijama Gradske vijećnice Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava

Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i r e d:
1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
2. Pitanja vijećnika
3. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Lepoglava
4. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova i zamjenika članova Savjeta za razvoj civilnog društva Grada Lepoglave
5. Priledlog Odluke o uvjetima, načinu i postpuku upravljanja nekretninama uvlasnišvu Grada Lepoglave
6. Priledlog Odluke o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama
7. Priledlog Odluke o izmjenama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području grada Lepoglave
8. Priledlog Odluke o izmjenama Odlukeo odvodnji otpadnih voda na području grada Lepoglave
9. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o agrotehničkim mjerama i uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina
10. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara kod loženja vatre i spaljivanja biljnog otpada na otvorenom prostoru na području grada Lepoglave
11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinnu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Lepoglave
12. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom grada Lepoglave za 2015. godinu
13. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
14. Izvješće o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama nna području Varaždinske županije za Grad Lepoglavu
15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduženje Grada Lepoglave – dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu kod Zagrebačke banke b.b. Zagreb
16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj – prosinac 2015.godine, siječanj 2016 2016.godine i siječanj-veljača 2016. godine
17. Ostalo

  PREDSJEDNIK VIJEĆA
Robert Maček

MATERIJALI