28. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13 i 31/14), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

S A Z I V A
28. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE
koja će se održati dana 16.3.2017. godine / četvrtak / s početkom u 18.00 sati
u prostorijama Gradske vijećnice Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava

Za sjednicu predlažem sljedeći

d n e v n i r e d:
1. Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
2. Pitanja vijećnika
3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
5. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom grada Lepoglave za 2016. godinu
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija (sanacija, adaptacija i nadogradnja) zgrade Dječjeg vrtića i izgradnja pomoćne zgrade (garaža, kućna radionica i spremišta)
7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području grada Lepoglave
8. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Lepoglave
9. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave
10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva nadležnog za razmatranje ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave
11. Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Grada Lepoglave: „idejno rješenje i glavni projekt (s geodetskim projektom) rekonstrukcije raskrižja na državnoj cesti D 35 kod ulaza u Poduzetničku zonu u Lepoglavi“
12. Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Grada Lepoglave: „idejno rješenje i glavni projekt prometnice, te pripadne komunalne infrastrukture (sa geodetskim projektom) u Poduzetničkoj zoni Lepoglava“
13. Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Grada Lepoglave: „glavni i izvedbeni projekt sanacije cestovnog klizišta na dijelu nerazvrstane ceste naziva NC 1-080 Žarovnica – Galovići u naselju Žarovnica“
14. Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Grada Lepoglave: „ glavni i izvedbeni projekt sanacije cestovnog klizišta na dijelu nerazvrstane ceste naziva NC 1-099 Ves Višnjička – odvojak 1 u naselju Gornja Višnjica“
15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj – prosinac 2016. godine, siječanj 2017. godine i siječanj – veljača 2017. godine
16. Obavijest do kojeg iznosa može Gradonačelnik odnosno Gradsko vijeće odlučiti o stjecanju, otuđenju odnosno raspolaganju pokretninama i nekretninama te raspolaganju ostalom imovinom u vlasništvu Grada Lepoglav
17. Ostalo

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Robert Maček

MATERIJALI