29. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13 i 31/14), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

S A Z I V A
29. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE
koja će se održati dana 11. travnja 2017. godine / utorak/ s početkom u 17.00 sati
u prostorijama Gradske vijećnice Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava

Za sjednicu predlažem sljedeći
dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
2. Pitanja vijećnika
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Lepoglave za 2016. godinu
4. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Izmjenama i dopunama proračuna Grad Lepoglave za 2016. godinu – na znanje
5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u 2016. godini
    – Program javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2016. godinu
    – Program u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, udruga građana i političkih stranaka za 2016. godinu
    – Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2016. godinu
    – Program potreba u obrazovanju za 2016. godinu iznad školskog standarda
    – Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju grada Lepoglave za 2016. godinu
    – Program javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu grada Lepoglave za 2016. godinu
6. Izvješće o radu gradonačelnika grada Lepoglave za razdoblje od 01.07. – 31.12. 2016. godine
7. Prijedlog Odluke o gradskim porezima
8. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova utvrđivanja i naplate gradskih poreza
9. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
10. Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lepoglave
11. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Lepoglave
12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj – ožujak 2017. godine
13. Ostalo

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Robert Maček

 

MATERIJALI (Dropbox poveznica)