4. sjednica Gradskog vijeća održana elektroničkim putem

Gradsko vijeće Grada Lepoglave održalo je 19. studenog 4. sjednicu. Zbog trenutne epidemiološke situacije sjednica je održana elektroničkim putem. Članovi vijeća o predloženim su točkama dnevnog reda glasali putem elektroničke pošte. Na isti su način postavili i vijećnička pitanja na koja će odgovore dobiti naknadno u pismenom obliku.

Na sjednici je su prihvaćena mjerila sufinanciranja smještaja djece u dječje vrtiće i sufinanciranje djelatnosti čuvanja, brige i skrbi o djeci predškolske dobi koju obavljaju obrti za 2022. godinu. Njima je utvrđeno da će ekonomska cijena redovnog primarnog 10-satnog programa u Dječjem vrtiću Lepoglava za 2022. godinu iznositi 1.360 kuna pri čemu će se sudjelovanje roditelja, korisnika usluga, utvrditi prema njihovim materijalnim mogućnostima te će se, ovisno o mogućnostima, mjesečna participacija za jedno dijete kretati u iznosu od 428 do 650 kuna. Mjerilima su utvrđene i olakšice prema kojima će za drugo dijete u redovitom programu plaćati upola manji iznos sudjelovanja u cijeni programa, a za treće i svako sljedeće dijete u redovitom programu roditelji će u cijelosti biti oslobođeni plaćanja. Upola manja cijena od iznosa redovitog programa plaćat će se za dijete sa smetnjama u razvoju, za dijete roditelja invalida Domovinskog rata i za dijete samohranog roditelja. Mjerilima je utvrđeno da se za sufinanciranje pohađanja redovitog programa u dječjim vrtićima kojima osnivač nije Grad Lepoglava može odobriti sufinanciranje, ovisno o materijalnim mogućnostima roditelja, u visini od 710 do 932 kune. 

Na sjednici je prihvaćen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Lepoglave kojom su utvrđeni iznosi jednokratne gradske novčane potpore za novorođeno dijete. Tako će se ubuduće za prvo dijete u obitelji isplaćivati jednokratna novčana potpora u visini od 1.500 kuna, za drugo dijete 2.000 kuna, za treće 2.500 kuna, za blizance 7.000 kuna, a za trojke, i više djece, 10.000 kuna.

Većinom glasova prihvaćena je Odluka o dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave kojom su utvrđeni koeficijenti za radna mjesta višeg stručnog suradnika (1.49) i administrativnog referenta (1.21). 

Temeljem prijedlog Povjerenstva nadležnog za razmatranje ponuda u postupku provedbe natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave, Gradsko vijeće donijelo je odluku o prodaji tri čestice u Poduzetničkoj zoni Lepoglava tvrtki Ediltec. Na sjednici je donesena i odluka o odbijanju ponudu tvrtke Hidro-mont koja, po mišljenju Povjerenstva, nije dokazala da će na navedenim česticama obavljati proizvodnu djelatnost. 

Grad Lepoglava će i ove godine, povodom obilježavanja Dana grada, zaslužnima dodijeliti gradska priznanja. Temeljem prijedlog Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja i odlukom Gradskog vijeća dobiti će ih Dobrovoljno vatrogasno društvo Višnjica, Nada Kuća i Milan Boršćak za doprinos ugledu i promociji Grada Lepoglave u zemlji i inozemstvu, obrt Maček transporti za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju i vlč. Dragutin Joč, posthumno, za životno djelo. 

Gradsko vijeće na sjednici je donijelo odluku da se radi daljnjeg razvoja prijateljskih veza prihvaća uspostavljanje suradnje između Grada Lepoglave i Grada Kiskunhalasa u Mađarskoj te potpisivanje i izdavanje Povelje o bratimljenju. 

Na sjednici je donesena odluka kojom se, u skladu s relevantnim zakonskim propisima, otpisuju dospjela nenaplativa potraživanja Grada Lepoglave koja se nisu naplatila do 31.10.2021. godine. Riječ je o ukupno 133.177 kuna potraživanja koja se odnose na davanja s osnove komunalne naknade i naknade za uređenje voda, sufinanciranja modernizacije (asfaltiranja) nerazvrstanih cesta i obvezu povrata primljene stipendije.

Vijećnici su na sjednici donijeli Plan djelovanja Grada Lepoglave u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu, a na znanje im je dano Rješenje o imenovanju članova u Upravno vijeće Dječjeg vrtića Lepoglava. Grad Lepoglava, kao osnivač, u Upravno je vijeće imenovao Marinu SambolIvana Loparića i Nikolinu Vrtar.