6. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13 i 31/14), predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

S A Z I V A

6. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE
koja će se održati dana 31. siječnja 2018. godine /srijeda/ s početkom u 18.00 sati
u prostorijama Gradske vijećnice Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava

Za sjednicu predlaže sljedeći

dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
2. Pitanja vijećnika
3. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Lepoglava
4. Program rada Turističko kulturno informativnog centra TKIC d.o.o. za 2018. godinu
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Lepoglave
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Lepoglave
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
8. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Lepoglave
9. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o prihvaćanju Programa modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave za 2017. godinu
10. Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko – planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Grada Lepoglave: ”modernizacija cestovne infrastrukture u 2017. godini”
11. Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko – planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Grada Lepoglave: ”radovi izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 2056 Zlogonje, dionica ”Lipa-Sv. Florijan”
12. Prijedlog Zaključka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Lepoglave u 2018. godini
13. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj – prosinac 2017.
14. Ostalo

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Robert Dukarić

MATERIJALI (Dropbox poveznica)