Dječji tjedan u Gradu Lepoglavi

Od 2. do 8. listopada u Gradu Lepoglavi, gradu prijatelja djece, nizom će se aktivnosti obilježiti Dječji tjedan koji je ove godine posvećen Europskoj godini vještina.

Svakog dana trajanja obilježavanja Dječjeg tjedna, u dječjim će se vrtićima i osnovnim školama s gradskog područja provoditi niz aktivnosti. Organizirane će biti posebne i prigodno odabrane igre, priredbe i stvaralačke aktivnosti djece i za djecu, a pokrenute će biti nove akcije od šireg značaja za razvoj i odgoj djece. Poticat će se volonterski društveni i stručni rad odraslih s djecom te aktivna participacija djece u aktivnostima lokalne zajednice i šire.

Sve aktivnosti usmjerenu su postizanju trajnog cilja Dječjeg tjedna – usmjeravanju pozornosti najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu.