Donijeta Odluka o odabiru programa i projekata udruga te visini financijske potpore

Gradonačelnik Lepoglave Marijan Škvarić donio je Odluku o odabiru programa i projekata udruga te visini financijske potpore za 2023. godinu.

Na temelju provedenog postupka temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Lepoglave u 2023. godini, te temeljem ocjena i prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa, gradonačelnik Škvarić donio je konačnu odluku o programima i projektima kojima će se dodijeliti financijska potpora iz proračuna Grada za što je u ovoj godini osigurano 53.090 eura.

O vremenu potpisivanja ugovora, predstavnici udruga bit će pravovremeno obaviješteni.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE