Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za 2017. godinu

Temeljem članka 11. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave Klasa:400-01/15-01/1, Urbroj:2186/016-01-15-1 od 01.07.2015. godine, Klasa:400-01/16-01/1, Urbroj:2186/016-01-16-1 od 13. siječnja 2106. Jedinstveni upravni odjel objavljuje

GODIŠNJI PLAN (.pdf)