IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE – 28. svibnja 2023. – OBJAVA BIRAČIMA

Gradsko vijeće Grada Lepoglave na sjednici održanoj 3. travnja 2023. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Lepoglave.

Odluka je objavljena u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ broj 34/2023. od 3. travnja 2023. godine, a stupila je na snagu 11. travnja 2023. godine.

Člankom 23. stavka 1. Zakona o registru birača (”Narodne novine“, broj 144/12, 105/15 i 98/19) propisano je da se odmah po raspisivanju izbora odnosno referenduma, a najkasnije u roku od tri dana od dana njihova raspisivanja, obavještavaju birači o mogućnosti, vremenu i načinu pregleda, dopune i ispravka podataka upisanih u registar birača.

 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE