JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža 12 mjeseci

Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), privremeni pročelnik  Jedinstvenog upravnog odjela Grada Lepoglave raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža 12 mjeseci, radi osposobljavanja za službu i obavljanja vježbeničke prakse ( vježbenički staž ) u Grad Lepoglavu, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša, Pododsjek za komunalno redarstvo, na radno mjesto komunalni redar – vježbenik – 1 izvršitelj/ica

U svojstvu vježbenika može biti primljena osoba sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje, korišteni u ovom natječaju, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te posebne uvjete za prijam u službu.

Opći uvjeti za prijam u službu:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo i
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Posebni uvjeti za prijam u službu:

 • srednja stručna sprema građevinske, tehničke, upravne, ekonomske struke ili gimnazija
 • bez radnog iskustva ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci)
 • poznavanje rada na računalu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 1. životopis,
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, vojna iskaznica, putovnica ili domovnica) ili Elektronički zapis iz Knjige državljana,
  3. dokaz o stečenom odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba )
  4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
  5. Dokaz o ukupnom radnom iskustvu – Elektronički zapis (e-radna knjižica) izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje odnosno potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ( ne starije od 1 mjeseca ), koji mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja
  6. Dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju propisanom za pojedino radno mjesto ( ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu i sl.) koji sadrži vrstu posla i vremenska razdoblja u kojima je kandidat obavljao navedene poslove, a koje je evidentirano u Elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  7. vlastoručno potpisanu izjavu podnositelja prijave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati),
  8. dokazi o pravu prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim zakonima (ukoliko kandidat ostvaruje takvo pravo)
  Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.
  Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni ( preslika vjenčanog ili rodnog lista i sl.). Ako se dostavlja dokumentacija koja nije na hrvatskom jeziku, potrebno je dostaviti ovjereni prijevod na hrvatski jezik.Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19 i 84/21),  članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužni/e su se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te osim dokaza o ispunjavanju traženih općih i posebnih uvjeta za prijam u službu, priložiti dokaze za ostvarivanje prava prednosti sukladno odredbama posebnih zakona te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni i daju privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.
Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Pisane prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili preporučenom poštom, na adresu: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42 250 Lepoglava, s obaveznom naznakom „Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Odsjeku za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša, Pododsjek za komunalno redarstvo  – ne otvaraj“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Protiv obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru objaviti će se na službenoj web-stranici Grada Lepoglave (www.lepoglava.hr) i oglasnoj ploči Grada Lepoglave.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na službenoj web stranici i na oglasnoj ploči Grada Lepoglave objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti i putem e-mail adrese koju navedu u prijavi na natječaj.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 18/2024 od 14. veljače 2024. godine.