JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenog vozila u vlasništvu Grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka USRH, 22/00 – Odluka USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 48. stavka 1. točke 5. i stavka 2. Zakona o lokalnoj  i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 9. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 10/16) i Odluke  Gradonačelnika o raspisivanju javnog natječaja za prodaju službenog vozila u vlasništvu Grada Lepoglave (KLASA:406-07/24-01/1, URBROJ:2186-9-01-24-1 od 02. srpnja 2024. g.), Gradonačelnik Grada Lepoglave raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju službenog vozila u vlasništvu Grada Lepoglave

 

PREDMET PRODAJE – rabljeno službeno vozilo
Vrsta vozila: osobni automobil
Marka vozila: Suzuki
Godina proizvodnje: 2018. g.
Datum prve registracije: 06.04.2018.
Stanje vozila: karambolirano
Prijeđeni km: 97723

Vozilo je oštećeno tj. na vozilu je nastala ekonomska totalna šteta.

POČETNA CIJENA
5.960,00 EUR sa PDV-om