Ponovno otvoreno – Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi za 2024. godinu  

Gradonačelnik
KLASA:402-02/24-01/1
URBROJ:2186-9-01-24-1
Lepoglava, 15.05.2024.

Temeljem odredbe članka 6. Programa potpora u poljoprivredi Grada Lepoglave za razdoblje od 2021. do 2024. godine (”Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 88/20) gradonačelnik Grada Lepoglave objavljuje sljedeći

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora u poljoprivredi za 2024. godinu

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Grad Lepoglava dodjeljuje potpore male vrijednosti za:

 • izgradnju/rekonstrukciju/adaptaciju gospodarskih zgrada za poljoprivrednu proizvodnju na PG,
 • kupnju, građenje i opremanje plastenika i staklenika,
 • kupnju mehanizacije i opreme namijenjene obavljanju poljoprivredne djelatnosti,
 • kupnju ograda za nasade i životinje,
 • kupnju zaštitnih mreža i ostale opreme za zaštitu od vremenskih “neprilika”,
 • kupnju sustava za navodnjavanje u plasteniku/stakleniku.
 1. KORISNICI

Korisnik potpore, u smislu ovog programa je „jedan poduzetnik“ – poljoprivredno gospodarstvo upisano   u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava/poljoprivrednika koji ima sjedište, odnosno prebivalište i koji ulaže na području grada Lepoglave.

Poljoprivrednim gospodarstvom podrazumijevaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Pojmom „jedan poduzetnik“, sukladno članku 2. točki 2. Uredbe komisije (EU) 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje  jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

 1. jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću,
 2. jedno poduzeće ima pravo imenovati ili razriješiti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća,
 3. jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća,
 4. jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prethodnom stavku preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju  jednim poduzetnikom.

 1. POSTUPAK I UVJETI DODJELE POTPORA

Zahtjevi za dodjelu potpore se dostavljaju na posebnom obrascu uz pripadajuću dokumentaciju.
Investicija prijavitelja mora biti izvršena u cijelosti i u funkciji poljoprivredne proizvodnje.
Grad Lepoglava sufinancira do 50% nastalih prihvatljivih troškova, a najviše 1.990 eura.
Prihvatljivi su računi izdani u razdoblju od 12. 05. 2023. godine do dana raspisivanja ovog Javnog poziva (15.05.2024.)

Neprihvatljivi troškovi su:

 • ponude i predračuni,
 • kupnja rabljenih stvari,
 • porez na dodanu vrijednost kod odobrenja potpore za obveznike koji su u sustavu PDV-a,
 • nastali temeljem kupoprodaje sa fizičkim osobama.

Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu ako je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora.
Po ovom Javnom pozivu poljoprivredno gospodarstvo može ostvariti jednu potporu.

Povjerenstvo nadležno za razmatranje zahtjeva u postupku dodjele potpora u poljoprivredi pregledava i razmatra pristigle zahtjeve prema redoslijedu primitka i može od prijavitelja zatražiti dopunu dokumentacije te, ako smatra potrebnim, izvršiti terensku provjeru radi utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za dodjelu potpora utvrđenih Programom potpora u poljoprivredi Grada Lepoglave za razdoblje od 2021.- 2024. godine.

Po pregledu i razmatranju primljenih zahtjeva Povjerenstvo gradonačelniku predlaže donošenje odluke o dodjeli potpora u poljoprivredi, temeljem kojeg gradonačelnik donosi odluku o dodjeljivanju potpora, te sa korisnicima sklapa Ugovore o dodjeli potpora u poljoprivredi.

U slučaju da korisnik stekne pravo na potporu u trenutku kada u Proračunu Grada Lepoglave za tu namjenu preostane manji iznos sredstava od pripadajućeg iznosa potpore, korisniku će se dodijeliti potpora u visini preostalog iznosa.

Grad Lepoglava zadržava pravo provjere zakonitosti, istinitosti i točnosti priložene dokumentacije i podataka navedenih u zahtjevu.

Podnositelj zahtjeva koji ima dospjelog dugovanja prema Gradu Lepoglavi, osobno ili vezano na adresu prebivališta, ne ostvaruje pravo na dodjelu potpora u poljoprivredi po ovom Javnom pozivu.

Neće se uzeti u razmatranje zahtjevi podnositelja  čiji je osnivač Grad Lepoglava ili Republika Hrvatska.

Ako Grad Lepoglava utvrdi  da podaci navedeni u zahtjevu ili priloženoj dokumentaciji nisu istiniti ili potpuni, korisnik potpore je obvezan vratiti sredstva primljena temeljem neistinitih i nepotpunih podataka u Proračun Grada Lepoglave te će biti isključen iz svih gradskih potpora u idućih 5 godina

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • ispunjeni obrazac zahtjeva
 • dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava/poljoprivrednika ili drugi odgovarajući registar (u preslici)
 • izjava o korištenim potporama male vrijednosti
 • preslike računa R1/R2 ili preslike kupoprodajnih ugovora koji glase na nositelja/člana PG na podnositelja zahtjeva (obrt, trg. društvo, zadruga) – izdani/sklopljeni od 12.05.2023. do dana raspisivanja ovog Javnog poziva (15.05.2024.).
 • kod transakcijskog plaćanja potrebno je priložiti dokaz o plaćanju:
  potvrdu banke o provedenom nalogu za plaćanje / izvadak iz bankovnog računa kojim se dokazuje plaćanje računa / prometi po računu ( nalog za plaćanje nije prihvatljiv dokaz plaćanja)
  Ako je račun / ugovor plaćen gotovinom to na njemu mora biti jasno navedeno
 • dokaz o vlasništvu ili zakupu nekretnine na području grada Lepoglave koji glasi na  nositelja/člana PG, vlasnika obrta, trg. društva i sl. (preslike izvatka iz zemljišnih knjiga,     posjedovnog lista, ugovora o zakupu i sl.) za koju je investicija vezana – na kojoj se nalazi gospodarska zgrada, plastenik/staklenik, postavljena ograda ili zaštitna mreža ili koja će se obrađivati kupljenom mehanizacijom
 • kod kupnje mehanizacije (traktora, traktorskih priključaka, motornih i radnih vozila, i sl.) potrebno je priložiti presliku prometne dozvole koja glasi na nositelja/člana PG-a, vlasnika obrta, trg. društva i sl.
 1. NAČIN I ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Obrasci za prijavu na Javni poziv mogu se preuzeti u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela  Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava radnim danom od 7,00 do 15,00 sati ili na web stranici Grada Lepoglave (www.lepoglava.hr ).

Zahtjevi se sa svom potrebnom dokumentacijom podnose do 31. svibnja 2024. godine, odnosno do obavijesti o zatvaranju Javnog poziva zbog utroška sredstva planiranih u Proračunu Grada Lepoglave.

Zahtjevi se šalju isključivo putem pošte preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici koja mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja, uz obveznu naznaku:

GRAD LEPOGLAVA
ANTUNA MIHANOVIĆA 12
42250 LEPOGLAVA
„Javni poziv – potpore u poljoprivredi -NE OTVARATI“

 

Kod podnošenja prijave putem pošte omotnica mora imati jasno  i čitljivo naznačeni datum i vrijeme (minute i sekunde) slanja prijave.

 Zahtjevi se rješavaju po redoslijedu zaprimanja.
Sva pitanja u vezi ovog Javnog poziva postavljaju se isključivo na e-mail adresu: lepoglava@lepoglava.hr .

                                                                                                             GRADONAČELNIK
Marijan Škvarić, dipl.ing.