JAVNI POZIV za utvrđivanje Liste prvenstva za podnošenje zahtjeva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Lepoglave

Povjerenstvo za utvrđivanje Liste
prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje
KLASA: 370-01/24-01/2
URBROJ: 2186-9-01-24-1
Lepoglava,  08.07.2024. godine

Temeljem odredbe članka 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19 i 58/21), članka 3. Oduke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda         prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20, dalje u tekstu: Odluka o utvrđivanju reda prvenstva) i članka 2. Odluke o                   imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Lepoglave (KLASA: 370-01/24-01/1, URBROJ: 2186-9-01-24-2 od 05.07.2024. godine),                     Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Lepoglave dana 08.07.2024. godine objavljuje

JAVNI POZIV
za utvrđivanje Liste prvenstva za podnošenje zahtjeva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Lepoglave

   I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Članak 1. 

   Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (u daljnjem tekstu: Program POS-a) na području Grada Lepoglave u skladu s               odredbama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19 i 58/21, dalje u tekstu: Zakon o POS-u).

   II. UVJETI ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU

Članak 2.

   Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Lepoglave imaju građani – državljani Republike Hrvatske koji nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje.
Podnositelj zahtjeva iskazivanjem interesa za kupnju stana iz Programa POS-a daje svoju privolu za korištenjem osobnih podataka u svrhu utvrđivanja Liste prvenstva i provođenja svih aktivnosti predviđenih ovim Javnim pozivom i Odlukom     o utvrđivanju reda prvenstva.

     III. LOKACIJA ZGRADE

Članak 3.

      Lokacija na kojoj je planirana izgradnja zgrade prema Programu POS-a predviđena je na građevinskom zemljištu u Lepoglavi, čkbr. 2616/17 k.o. Lepoglava.

      IV. UVJETI I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA KUPNJU STANOVA

Članak 4.

       (1) Lista prvenstva za kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Lepoglave utvrđuje se na osnovi slijedećih mjerila:

 1. uvjeti stanovanja,
 2. stambeni status,
 3. vrijeme prebivanja na području Grada Lepoglave za podnositelja zahtjeva,
 4. broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva,
 5. životna dob podnositelja zahtjeva,
 6. stručna sprema podnositelja zahtjeva,
 7. djeca predškolske dobi i djeca na školovanju,
 8. invaliditet ili tjelesno oštećenje podnositelja zahtjeva i/ili člana njegova obiteljskog domaćinstva,
 9. sudjelovanje u Domovinskom ratu,
 10. status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata za podnositelja zahtjeva,
 11. status člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja za podnositelja zahtjeva.

(2) U skladu s odredbom članka 21. stavka 2. Zakona o POS – u, pravo prvenstva na kupnju stana, neovisno o načinu plaćanja, imaju:
– osobe koje kupuju stan u skladu s odredbom članka 3. stavka 3. Zakona o POS – u i
– građani koji prvi put stječu stan u vlasništvo za potrebe svog stanovanja.

        V. ISPRAVE I DOKAZI KOJI SE PRILAŽU UZ ZAHTJEV ZA KUPNJU STANA

Članak 5.

       ( 1 ) Podnositelj uz Zahtjev za kupnju stana (Obrazac 1) mora priložiti:

 1. domovnicu ili presliku osobne iskaznice – za podnositelja zahtjeva,
 2. rodni list ili vjenčani list ili izvadak iz registra životnog partnerstva – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana (ne starije od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva),
 3. uvjerenje o prebivalištu – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana, koje izdaje policijska uprava (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
 4. javnobilježnički ovjerenu Izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog domaćinstva izjavljuje (Obrazac 2) da on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu za kupnju stana nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Republike Hrvatske, odnosno (Obrazac 3)  da u vlasništvu imaju neodgovarajući stan ili kuću (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva). U slučaju da su podnositelj zahtjeva i/ili članovi obiteljskog domaćinstva za koje se daje ovjerena izjava nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Republike Hrvatske, a kao nasljednici imovine, trebaju još priložiti i rješenje o nasljeđivanju.
 5. dokaz stambenog statusa: – ugovor o najmu stana – ovjeren ili prijavljen u poreznoj upravi (priznavati će se važeći ugovori o najmu stana koji su ovjereni kod javnog bilježnika ili prijavljeni u nadležnoj poreznoj upravi najkasnije dan prije objave Javnog poziva) ili izjava (Obrazac 4) o stanovanju kod člana obitelji, potpisana od strane podnositelja zahtjeva dana pod kaznenom odgovornošću te supotpisana od strane dva svjedoka;
  – e-izvadak ili izvadak iz zemljišne knjige izdan od strane Zemljišno knjižnog odjela nadležnog suda kao dokaz vlasništva neodgovarajućeg stana uz obvezatno naznačenu adresu, strukturu i ukupnu površinu stana u vlasništvu –                  za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva i sl.,
 6. Izjavu (Obrazac 5) o postojanju izvanbračne zajednice ili neformalnog životnog partnerstva, potpisana od strane podnositelja zahtjeva i izvanbračnog supružnika ili neformalnog životnog partnera, dana pod kaznenom odgovornošću te supotpisana od strane dva svjedoka i ovjerena od strane javnog bilježnika,
 7. dokaz o školskoj spremi (svjedodžba o završenom školovanju, diploma),
 8. za dijete koje živi samo sa jednim roditeljem – presudu / rješenje suda o razvodu braka ili drugi dokaz da dijete živi samo sa jednim roditeljem,
 9. dokaz o školovanju djece – potvrda/ uvjerenje škole ili visokog učilišta,
 10. rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta – za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva, odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela o utvrđenim teškoćama u razvoju djeteta,
 11. potvrdu nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu za podnositelja zahtjeva,
 12. Rješenje nadležnog ministarstva o utvrđenom invaliditetu za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata,
 13. potvrdu o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata – za podnositelja zahtjeva,
 14. privola za obradu osobnih podataka (Obrazac 6).

  (2) Isprave se mogu podnijeti i kao preslike, odnosno izjave bez ovjere potpisa davatelja izjave, a prihvatljiva je i dokumentacija iz sustava e-građani.
  (3) Podnositelj zahtjeva dužan je izvornike  te izjave s ovjerenim potpisom podnijeti na uvid službenim osobama Grada Lepoglave najkasnije prilikom odabira stana, kao i izjave iz točaka 4, 5, 6, dostaviti s ovjerom potpisa davatelja               izjave.

  VI. ROK I MJESTO PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Članak 6.

   (1) Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu, koji se, kao i pripadajuće izjave, preuzima neposredno u službenim prostorijama Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava, radnim danom u vremenu od 8,00 do                  15,00 sati te na web stranici Grada Lepoglave www.lepoglava.hr .
(2) Zahtjev za kupnju stana predaje se osobnom dostavom u pisarnicu Grada Lepoglave ili preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s napomenom „Prijava na Javni poziv prema                        programu POS-a“.
(3) Podnošenje zahtjeva za kupnju stana počinje danom objave ovog Poziva i traje zaključno do 08.08.2024. godine.
   (4) Dodatne informacije se mogu dobiti u svakim radnim danom u gradskoj upravi Grada Lepoglave, odnosno na telefon broj (042) 494-313 ili mailom na adresu lepoglava@lepoglava.hr.
(5) Nepravovremeni zahtjevi se neće razmatrati.

          VII. OSTALE ODREDBE

Članak 7. 

   (1) Podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva mogu podnijeti zahtjev za kupnju samo jednog stana.
(2) Veličina stana, odnosno neto korisna površina stana (dalje u tekstu: NKP) koji podnositelj zahtjeva može kupiti ovisi o broju članova obiteljskog domaćinstva i to kako slijedi:

a) za 1 osobu do 44 m² NKP-a,
b) za 2 osobe do 49 m² NKP-a
c) za 3 osobe do 67 m² NKP-a,
d) za 4 osobe do 76 m² NKP-a,
e) za 5 osoba do 80 m² NKP-a,
f) za 6 osoba i više osoba do 92 m² NKP-a,

(3) Kod kupnje stana dozvoljeno je odstupanje do 2% površine iz stavka 1. ovog članka.
(4) U slučaju da stanovi ostanu neprodani, podnositelj zahtjeva može kupiti stan veće površine od one utvrđene stavkom 1. ovog članka.
(5) U slučaju da dva ili više podnositelja zahtjeva ostvare jednak broj bodova, prednost pri odabiru stana veće površine ostvaruje podnositelj zahtjeva koji ima više bodova po osnovi:

a) broja članova obiteljskog domaćinstva,
b) stambenog statusa,
c) godina života.

Članak 8.

(1) Podnositelju zahtjeva za zahtjev koji je nepotpun, odredit će se dopunski rok od 8 dana za dopunu dokumentacije.
(2) Ako dostava ne uspije na adresu koju je podnositelj zahtjeva naveo u svom zahtjevu, pismeno koje se upućuje podnositelju zahtjeva, stavit će se na oglasnu ploču Grada Lepoglave, pri čemu se smatra da je dostava pismena izvršena danom stavljana pismena na oglasnu ploču.
(3) Ako po proteku roka od 8 dana ne budu dostavljeni zatraženi dokazi takav zahtjev se neće razmatrati.
(4) Ako po proteku roka od 8 dana ne budu dostavljeni dokazi, odnosno zatražene isprave na okolnost postojanja nekog od ostalih osnova bodovanja, ta osnova će se smatrati nedokazanom te će se podnositelju zahtjeva bodovati samo one osnove za koje je dostavio dokaze.

Članak 9.

 (1) Bodovi ostvareni prema kriterijima od članka 5. do članka 15. Oduke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Lepoglave zbrajaju se te se na osnovi njih utvrđuje redoslijed na Listi prvenstva.
(2) Ako dva ili više podnositelja zahtjeva ostvare isti broj bodova na Listi prvenstva, prednost pri odabiru stana ima podnositelj zahtjeva koji je ostvario veći broj bodova s osnova uvjeta stanovanja te ako je i dalje isti broj bodova, prednost ima kupac s osnova stambenog statusa, nadalje kupac čije obiteljsko domaćinstvo broji više članova, a ako broj bodova i nadalje ostane izjednačen prednost ima podnositelj koji ima dulje prebivalište na području Grada Lepoglave

Članak 10.

 (1) Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste prvenstva, odnosno na neuvrštavanje na Listu prvenstva.
(2) Prigovor se podnosi Povjerenstvu u roku 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste na oglasnoj ploči i web stranici Grada Lepoglave, a o osnovanosti prigovora odlučuje gradonačelnik Grada Lepoglave.
(3) Na prijedlog Povjerenstva za prigovore i utvrđivanje konačne Liste prvenstva, konačnu Listu prvenstva utvrđuje gradonačelnik Grada Lepoglave te se ista objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Grada Lepoglave.

Članak 11.

 Ako se utvrdi da je podnositelj zahtjeva koji je uvršten na Listu dao neistinite podatke koji su utjecali na ostvarivanje prava na kupnju stana odnosno redoslijed na Listi, taj će se podnositelj brisati s Liste, a predugovor odnosno ugovor o kupoprodaji stana koji je Agencija sklopila u dobroj vjeri temeljem neistinitih podataka će se raskinuti.

Članak 12.

 Ovaj Javni poziv stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Predsjednik

                                                                                                                                 Tomislav Hojsak,dipl.ing.geot.