NAJAVA: 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave

Gradsko vijeće

KLASA: 024-11/23-01/1

URBROJ:2186-9-02-23-1

Lepoglava, 17.02.2023. godine

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

 

S  A  Z  I  V  A

13. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE

koja će se održati dana 20. veljače 2023. godine /ponedjeljak/ 

Izjašnjavanje će se vršiti elektronskim putem

           

Za sjednicu predlažem sljedeći

d n e v n i   r e d

 

  1. Prihvaćanje zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
  2. Donošenje Zaključka o pravu uporabe poslovnog prostora – Etaža 1 ( podrum ) na čkbr. 2614/5 k.o. Lepoglava

 

 

 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Hrvoje Kovač