NAJAVA: 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave

Gradsko vijeće

KLASA: 024-11/23-01/2

URBROJ:2186-9-02-23-1

Lepoglava, 28.03.2023. godine

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

 

 

S  A  Z  I  V  A

14. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE

koja će se održati dana 03. travnja  2023. godine /ponedjeljak/ s početkom u 18,00 sati

u prostorijama čitaonice gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava , Hrvatskih pavlina 7, Lepoglava

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

d n e v n i   r e d

 

 1. Prihvaćanje zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
 2. Pitanja vijećnika
 3. Izvješće o radu i poslovanju Gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava za 2022. godinu
 4. Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu
 5. Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba Grada Lepoglave za 2023. godinu:
  • Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
  • Prijedlog 1. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
  • Prijedlog 1. izmjena Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2023. godinu
  • Prijedlog 1. izmjena Programa javnih potreba u obrazovanju za 2023. godinu iznad školskog standarda
 6. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Lepoglave
 7. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Lepoglave
 8. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Lepoglave u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
 9. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara na području Grada Lepoglave za 2022. godinu
 10. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Lepoglave za 2023. godinu
 11. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za područje Grada Lepoglave za 2022. godinu
 12. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Lepoglave u 2023. godini
 13. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Lepoglave
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju Stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Lepoglave
 15. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje prosinac 2022. , siječanj- veljača 2023. godine
 16. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera na području Grada Lepoglave u 2022. godini – na znanje
 17. Izvješće o obavljenoj provjeri provedbe naloga o preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Varaždinske županije – na znanje
 18. Ostalo

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Hrvoje Kovač                      

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE