NAJAVA: 19. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13, 31/14, 6/18, 24/18), predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

S A Z I V A
19. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE
koja će se održati dana 19. prosinca 2019. godine /četvrtak/ s početkom u 19.00 sati
u prostorijama Gradske vijećnice Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava

Za sjednicu predlaže sljedeći

dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
2. Pitanja vijećnika
3. Prijedlog Plana djelovanja Grada Lepoglave u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
4. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Lepoglave za 2019. godinu
5. Usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Lepoglave za 2020. godinu
6. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Lepoglave za razdoblje od 2020. do 2023. godine
7. Prijedlog Odluke o mjerilima za sufinanciranje smještaja djece s područja grada Lepoglave u dječje vrtiće za 2020. godinu
8. Prijedlog Odluke o komunalnom redu
9. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu privremenog korištenja poslovnog prostora za javne i druge namjene u mjesnim domovima
10. Prijedlog Odluke o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara
11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Lepoglave
12. Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2019. godinu
13. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba Grada Lepoglave za 2019. godinu:
     a) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
     b) Prijedlog 2. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
     c) Prijedlog 2. Izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2019. godinu
     d) Prijedlog 2. Izmjena Programa u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, udruga građana i političkih stranaka za 2019. godinu
     e) Prijedlog 2. Izmjena Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2019. godinu
     f) Prijedlog 2. Izmjena programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Lepoglave za 2019. godinu
     g) Prijedlog Izmjena programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu Grada Lepoglave za 2019. godinu
14. Prijedlog Proračuna Grada Lepoglave za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
15. Prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje 2020. – 2022. godine
16. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Lepoglave za 2020. godinu
     a) Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
     b) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
     c) Program javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2020. godinu
     d) Program u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, javnom informiranju, udruga građana i političkih stranaka za 2020. godinu
     e) Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2020. godinu
     f) Program potreba u obrazovanju za 2020. godinu iznad školskog standarda
     g) Program javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu Grada Lepoglave za 2020. godinu
     h) Program mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Lepoglave za 2020. godinu
     i) Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
     j) Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2020. godinu
17. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Lepoglave za 2020. godinu
18. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Lepoglave za 2020. godinu
19. Prijedlog liste deficitarnih zanimanja od bitnog značaja za razvoj Grada Lepoglave
20. Prijedlog Godišnjeg plan davanja koncesije na području grada Lepoglave za 2020. godinu
21. Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plan davanja koncesija na području grada Lepoglave za razdoblje od 2020. -2023. godine
22. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture
23. Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna
24. Izvješće o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj- studeni 2019. godine
25. Ostalo

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Robert Dukarić,v.r.

MATERIJALI (Dropbox poveznica)