NAJAVA: 20. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13, 31/14, 6/18, 24/18), predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

 

S  A  Z  I  V  A
20 .SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE
koja će se održati dana 16. ožujka 2020. godine / ponedjeljak / s početkom u 19.00 sati
u prostorijama Gradske vijećnice Grada Lepoglave,  Antuna Mihanovića 12, Lepoglava

 

 

Za sjednicu predlaže sljedeći

dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
2. Pitanja vijećnika
3. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Lepoglava
4. Prijedlog Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Lepoglava
5. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom grada Lepoglave za 2019. godinu
6. Prijedlog Zaključka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Lepoglave u 2020. godini
7. Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini na području Grada Lepoglave
8. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Lepoglave za 2020. godinu
9. Izvješće o stanju zaštite od požara na području grada Lepoglave za 2019. godinu
10. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Lepoglave u području prirodnih nepogoda
11. Izmjene Programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Lepoglave za 2020. godinu
12. Prijedlog Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području grada Lepoglave za 2020. godinu
13. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave
14. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na čkbr. 2086/3 k.o. Lepoglava
15. Obavijest do kojeg iznosa može Gradonačelnik odnosno Gradsko vijeće odlučiti o stjecanju, otuđenju odnosno raspolaganju pokretninama i nekretninama te raspolaganju ostalom imovinom u vlasništvu Grada Lepoglave – na znanje
16. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera na području grada Lepoglave u 2019. godini – na znanje
17. Izvješće o utrošku sredstava proračunske zalihe za prosinac 2019. godine i siječanj – veljača 2020. godine
18. Ostalo

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Robert Dukarić 

 

MATERIJALI (Dropbox poveznica)