NAJAVA – 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave

Gradsko vijeće

KLASA: 024-11/24-01/1

URBROJ: 2186-9-02-24-1

Lepoglava, 22.01.2024.

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

S  A  Z  I  V  A

 21. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE

koja će se održati dana 29.01.2024. godine (ponedjeljak) s početkom u 17.00  sati u prostorijama čitaonice gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava

Hrvatskih pavlina 7, Lepoglava

Za sjednicu predlažem sljedeći

d n e v n i   r e d

  1. Prihvaćanje zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
  2. Pitanja vijećnika
  3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Lepoglave
  4. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva nadležnog za razmatranje ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave
  5. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave
  6. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Lepoglave
  7. Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Lepoglave i njihove zamjenike
  8. Izvješće o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj – prosinac 2023. – na znanje.
  9. Ostalo

       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

  Robert Dukarić