NAJAVA – 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave

Gradsko vijeće
KLASA: 024-11/24-01/4
URBROJ: 2186-9-02-24-1
Lepoglava, 11.07.2024. godine

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

S  A  Z  I  V  A
24. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE
koja će se održati dana 18.07.2024. godine (četvrtak) s početkom u 18.00 sati
u prostorijama čitaonice gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, Lepoglava

Za sjednicu predlažem sljedeći

d n e v n i   r e d

 1. Prihvaćanje zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
 2. Pitanja vijećnika
 3. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Lepoglave – Revizija II
 4. Izvještaj o radu TD TKIC d.o.o. za 2023. godinu
 5. Godišnji izvještaji Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave za 2023. godinu
 6. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
 7. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave
 9. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u Poduzetničkoj zoni Lepoglava
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Lepoglava
 11. Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja
 12. Prijedlog Odluke o kupnji nadstrešnica na autobusnim stajalištima na području Grada Lepoglave,
 13. Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – lipanj 2024. godine – na znanje
 14. Ostalo

Napomena: Izvješća o provedenim postupcima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za točke 3. i 6. biti će dostavljena naknadno po završetku postupaka Javnih savjetovanja.

 

       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Robert Dukarić