NAJAVA: 25. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20) i Odluke o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Varaždinske županije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 04. 11. 2020. godine, predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

S  A  Z  I  V  A
25. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE
koja će se održati dana 12. studenog 2020. godine /četvrtak/

 

Izjašnjavanje će se vršiti elektronskim putem           

Za sjednicu predlaže sljedeći

d n e v n i   r e d:

     1. Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
     2. Godišnji Plan i program rada Dječjeg vrtića Lepoglava za 2020./2021. godinu
     3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o dodjeli građevine Dječjeg vrtića u Lepoglavi i građevine Dječjeg vrtića – Podružnica Donja Višnjica na upravljanje i korištenje
     4. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Lepoglave i njihovih zamjenika
     5. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Lepoglave za 2020. godinu
     6. Prijedlog Odluke o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na temelju ugovora o koncesiji
     7. Prijedlog Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora
     8. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
     9. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na čkbr. 4869 k.o. Donja Višnjica
     10. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Lepoglave za 2019. godinu
     11. Nacrt Plana djelovanja Grada Lepoglave u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
     12. Prijedlog Odluke o otpisu dospjelih nenaplativih potraživanja
     13. Prijedlog Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj – rujan, siječanj – listopad 2020. godina

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Robert Dukarić,v.r.

MATERIJALI (Dropbox poveznica)