NAJAVA: 7. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

S  A  Z  I  V  A
7. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE
koja će se održati dana 31. ožujka 2022. godine  / četvrtak /  s početkom u 17,00 sati
u prostorijama čitaonice gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava
Hrvatskih pavlina 7, Lepoglava

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

d n e v n i   r e d

 

 1. Prihvaćanje zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
 2. Pitanja vijećnika
 3. Financijski izvještaj Dječjeg vrtića Lepoglava za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine
 4. Izvješće o radu i poslovanju gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava za 2021. godinu
 5. Zahtjev za izdavanjem prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih usluga trgovačkog društva DIMAX d.o.o.
 6. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Lepoglave u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
 7. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara na području Grada Lepoglave za 2021. godinu
 8. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Lepoglave za 2022. godinu
 9. Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeće Grada Lepoglave
 10. Prijedlog Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području Grada Lepoglave
 11. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu
 12. Prijedlog Odluke o prihvaćanju ponude za korištenje prava prvokupa nekretnine čkbr. 816 k.o. Lepoglava
 13. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za područje Grada Lepoglave za 2021. godinu
 14. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj – veljača 2022. godine
 15. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera na području Grada Lepoglave u 2021. godini – na znanje
 16. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu – na znanje
 17. Obavijest do kojeg iznosa može gradonačelnik odnosno Gradsko vijeće odlučivati o stjecanju, otuđenju odnosno raspolaganju pokretninama i nekretninama te raspolaganju ostalom imovinom u vlasništvu Grada Lepoglave
 18. Informacija o projektu Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova za područje Općine Donja Voća, Petrijanec, Cestica, Vinica, Maruševec, Klenovnik, Bednja i Grad Lepoglava – na znanje
 19. Ostalo

       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Hrvoje Kovač

Sve dosadašnje sjednice dostupne su na sljedećoj poveznici: https://www.lepoglava.hr/vijece/ 

MATERIJALI:

1. 7. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE (.pdf)

2. ODGOVOR NA PITANJA VIJEĆNIKA (.pdf)

3. Zapisnik sa 7 sjednice