NAJAVA: 8. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13, 31/14, 6/18, 24/18), predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

S A Z I V A
8. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE
koja će se održati dana 27. lipnja 2018. godine /srijeda/ s početkom u 19.00 sati
u prostorijama Gradske vijećnice Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava

Za sjednicu predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
2. Pitanja vijećnika
3. Izvješće o radu Turističko kulturno informativnog centra d.o.o. za 2017. godinu
4. Izvješće o poslovanju Turističke zajednice Grada Lepoglave za 2017. godinu
5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Lepoglave za 2017. godinu
6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u 2017. godini
– Program javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2017. godinu
– Program u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, udruga građana i političkih stranaka za 2017. godinu
– Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2017. godinu
– Program potreba u obrazovanju za 2017. godinu iznad školskog standarda
– Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju grada Lepoglave za razdoblje od 2017. do 2020. godine
– Program javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu grada Lepoglave za 2017. godinu
7. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2018. godinu
8. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba Grada Lepoglave za 2018. godinu:
a) Prijedlog izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
b) Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
c) Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2018. godinu
d) Prijedlog Izmjena Programa u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, udruga građana i političkih stranaka za 2018. godinu
e) Prijedlog Izmjena Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2018. godinu
f) Prijedlog Izmjena Programa potreba u obrazovanju za 2018. godinu iznad školskog standarda
g) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu Grada Lepoglave za 2018. godinu
h) Prijedlog izmjena Programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Lepoglave za 2018. godinu
9. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2017. godine
10. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na nekretninama u k.o. Lepoglava i k.o. Očura
11. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Lepoglave
12. Prijedlog Odluke o prihvaćanju uvjeta iz Odluke kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima (sustav EDIP)
13. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave
14. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite grada Lepoglave
15. Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Grada Lepoglave:” radovi izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 2057, dionica Višnjica-Sutinska”
16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj- ožujak 2018. godine, siječanj-travanj 2018. godine, siječanj-svibanj 2018. godine
17. Ostalo

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Robert Dukarić 

MATERIJALI (Dropbox poveznica)