NATJEČAJ ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA POMOĆI U POLJOPRIVREDI U 2013.

Na temelju članka 9. stavak 3. Programa poticanja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja za 2013. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 52/12), gradonačelnik Grada Lepoglave raspisuje

NATJEČAJ

ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA POMOĆI U POLJOPRIVREDI

U 2013.

I. PREDMET NATJEČAJA

Grad Lepoglava će dodjeljivati bespovratna novčana sredstva za slijedeća ulaganja u poljoprivredi:
1. investicije u sustave izgnojavanja u štalama i skladištenje stajnjaka,
2. izrada projektne dokumentacije, izgradnja, adaptacija, dogradnja i opremanje svih vrsta objekata u poljoprivredne svrhe,
3. investicije u izgradnju i opremanje objekata za preradu poljoprivrednih i stočarskih proizvoda
4. investicije u skladištenje i čuvanje poljoprivrednih proizvoda,
5. investicije u nabavu novih ili modernizaciju postojećih plastenika i staklenika

II. KORISNICI SREDSTAVA POMOĆI

Korisnici bespovratnih novčanih sredstava mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja djeluju kao:

– obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) čiji nositelji i članovi imaju prebivalište na području Grada Lepoglave i vlasnici su odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta i gospodarskih objekata na području Grada Lepoglave i bave se poljoprivrednom proizvodnjom

– obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti sa sjedištem na području Grada Lepoglave

– trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti sa sjedištem na području Grada Lepoglave

– udruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti sa sjedištem na području Grada Lepoglave.

Pravo na pomoći iz ovog natječaja ne mogu ostvariti korisnici koji imaju dugovanja prema Gradu Lepoglavi po bilo kojoj osnovi kao i korisnici bespovratnih sredstava pomoći po provedenom natječaju za kapitalna ulaganja u poljoprivredi u 2011. i 2012. godine.

Korisnik sredstava bespovratne pomoći u poljoprivredi za investicije po ovom natječaju ne može se pojaviti kao korisnik ovog vida poticaja slijedeće tri godine.
Prednost pri dodjeli gradskih poticajnih sredstava imati će oni programi korisnika koji predviđaju nova zapošljavanja i što brže ostvarivanje gospodarskog potencijala.

III. POTREBNA DOKUMENTACIJA:

1. ispunjen obrazac zahtjeva za dodjelu sredstava pomoći (Obrazac KI)
2. projekt odnosno projektna dokumentacija (ako postoji), predračuni, ponude, računi, ugovori, pisma namjere/potpore (izdani u tekućoj godini) i slično.
3. dokaz o pravnom statusu (za OPG- presliku rješenja o upisu poljoprivrednog gospodarstva u odgovarajući Upisnik, za udrugu -preslika rješenja o registraciji za udrugu, za obrt – preslika izvatka iz obrtnog registra, za trgovačko društvo ili zadrugu – preslika izvatka iz sudskog registra)
4. preslik osobne iskaznice nositelja OPG-a
5. potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Lepoglavi
6. presliku žiro računa .

IV. OBVEZA KORISNIKA:

Korisnik sredstava bespovratne pomoći u poljoprivredi dužan je u roku od 30 dana po završetku investicije za koju su mu sredstva pomoći dodijeljena, a najkasnije do 30.11.2013. godine, podnijeti izvješće Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave o izvršenoj investiciji i utrošenim sredstvima s odgovarajućom dokumentacijom.

V. VISINA IZNOSA POMOĆI:

Visina bespovratne pomoći može iznositi najviše do 50% vrijednosti investicije po korisniku, time da ne može biti veća od 15.000,00 kuna po korisniku.

VI. PODNOŠENJE PRIJAVA:

Prijave na natječaj podnose se na obrascu kojeg se može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati, a dostupan je i na web stranici Grada Lepoglave (www.lepoglava.hr).

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u Varaždinskim vijestima.

Prijave na natječaj zajedno s propisanom dokumentacijom podnose se poštom na adresu: Grad Lepoglava, Povjerenstvu za poljoprivredu i ruralni razvoj, Antuna Mihanovića 12, 42 250 Lepoglava ili se neposredno predaju u Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave na navedenoj adresi.

Prijave se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s naznakom oblika pomoći na koji se prijavi odnosi i naznakom „ne otvaraj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Pristigle prijave na natječaj razmatra Povjerenstvo za poljoprivredu i ruralni razvoj te predlaže gradonačelniku donošenje Odluke o dodjeli sredstava pomoći. Na temelju Odluke gradonačelnika koja je konačna, odobrena sredstva pomoći korisnicima će se isplaćivati na temelju sklopljenog ugovora o korištenju sredstava.

GRADONAČELNIK
Marijan Škvarić, dipl.ing.

OBRAZAC