Nezavisna udruga mladih

OPĆI PODACI O UDRUZI

Naziv: Nezavisna udruga mladih

Sjedište i adresa: Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7

Broj telefona: 042 490 677, 098 9565 255

E-mail i web adresa: info@num.hr, num.hr

Ukupan broj članova: 216

Odgovorna osoba: Dunja Belščak

Misija ili svrha udruge: Promicanje aktivno i odgovorno sudjelovanje mladih u životu lokalne zajednice te zagovaranje interesa mladih pred lokalnim vlastima, poticanje razvoja lokalne politike za mlade kroz izradu i provedbu lokalnih politika djelovanja za mlade te jačanje kapaciteta organizacija mladih putem edukacija, suradnje, partnerstava i informiranja