OBAVIJEST o Javnoj raspravi o prijedlogu 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lepoglave

 

U skladu sa člankom 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) i aktom gradonačelnika Grada Lepoglave KLASA:350-02/21-01/1 URBROJ:2186-9-01-23-24, nositelj izrade 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lepoglave objavljuje

 

Javnu raspravu 

 o Prijedlogu 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lepoglave

 

 1. Javna rasprava trajat će 14 dana od 19.05.2023. godine do 01.06.2023. godine.
 2. Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lepoglave (u daljnjem tekstu: Prijedlog 4. Izmjene i dopune PPUG-a) moći će se obaviti za trajanja javne rasprave:
 • svakog radnog dana na oglasnoj ploči u prostorijama Grada Lepoglave, odnosno u vijećnici Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, od 7.00 – 15.00 sati
 • na web stranicama Grada Lepoglave na adresi lepoglava.hr
 1. Javno izlaganje Prijedloga Plana održat će se 23. 05. 2023. godine u prostorijama Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s početkom u 11.00 sati.

       Uvodno izlaganje održat će izrađivač Prijedloga 4. Izmjene i dopune PPUG-a, Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije.

 1. Sudionici u javnoj raspravi mogu dati primjedbe, prijedloge i mišljenja na sljedeći način:
 • u zapisnik na javnom izlaganju
 • upućivanjem primjedbi i prijedloga, te mišljenja u pisanom obliku nositelju izrade na adresu: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava tijekom trajanja javne rasprave, a najkasnije do zadnjeg dana javne rasprave 01.06.2023. godine.
 1. Javnopravna tijela, koja su dala odnosno trebala dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi, sudjeluju u javnoj raspravi davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnih propisa i/ili dokumenata koji su od utjecaja na prostorni plan.

       U mišljenju se ne mogu postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta prostornog plana.

       Mišljenje prema kojemu određeni dio prijedloga prostornog plana nije u skladu sa zahtjevima javnopravnog tijela mora biti obrazloženo, u suprotnom se isto neće razmatrati.

       Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u definiranom roku, smatra se da je mišljenje dano i da je Prijedlog 4. Izmjena i dopuna PPUG-a izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim    propisima i/ili dokumentima koji su od utjecaja na prostorni plan.

 1. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitljivo napisani neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi, tj. neće se obraditi.
 2. Za eventualna dodatna pitanja i podatke može se obratiti u Jedinstveni upravni odjel u Gradu Lepoglavi tel: 042/770-411.

Jedinstveni upravni odjel