Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2021. godinu

Na temelju članka 6. Programa potpora u poljoprivredi Grada Lepoglave za razdoblje od 2021. do 2024. godine (”Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 88/20) i točke 3. Javnog poziva za dodjelu potpora u poljoprivredi za 2021. godinu, gradonačelnik Grada Lepoglave Klasa: 400-08/20-01/3, Urbroj: 2186/016-01-21-4 od 26. ožujka 2021. godine, gradonačelnik Grada Lepoglave donosi sljedeću

ODLUKU

O DODJELI POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI ZA 2021. GODINU

 

Članak 1.

Odobrava se isplata potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poljoprivrede na području grada Lepoglave u 2021. godini sljedećim korisnicima:

 

Redni broj

Naziv/adresa/OIB/MB poljoprivrednog gospodarstva

Iznos za dodjelu

(kune)

1.

Marta Dukarić, Bednjica 29

OIB: 18628408570 / MIBPG: 197696

15.000,00

2.

OPG Veić Nataša, Vulišinec 14

OIB: 57262607764 / MIBPG: 223718

8.250,00

3.

OPG Danijela Antekolović, Žarovnica 197    

OIB: 32317721879 / MIBPG: 181924

15.000,00

4.

OPG Kapustić Stjepan, Kamenički Vrhovec 26

OIB: 40784569474 / MIBPG: 203166

6.030,00

5.

OPG Rešetar Štefanija, Crkovec 38a

OIB: 35549628563 / MIBPG: 48918

15.000,00

6.

OPG Biškup Ana, Zlogonje 66

OIB: 02533173636 / MIBPG: 37092

5.509,00

7.

OPG Franjo Križanec, Zlogonje 60

OIB: 51555313783 / MIBPG: 83273

15.000,00

8.

OPG Dragica Hojsak, Purga 43

OIB: 23468748087 / MIBPG: 142150

1.191,00

9.

OPG Mađar, Trg kralja Tomislava 7

OIB: 11974565649 / MIBPG: 219867

2.991,00

10.

OPG Filip Bencek, Žarovnica 34B

OIB: 63174311968 / MIBPG: 243818

15.000,00

11.

OPG Jelena Strupar, Kameničko Podgorje 46

OIB: 86289640490 / MIBPG: 261732

7.400,00

12.

OPG Mario Jakopović, Žarovnica 87b,

OIB: 50600255798 / MIBPG: 258995

5.000,00

13.

OPG Grd Stjepan, Kamenica 13a

OIB: 3194753041 / MIBPG: 239871

9.560,00

14.

PG Medved Ivan, Hrvatskih pavlina 60b

OIB: 67634897451 / MIBPG: 189774

3.950,00

15.

OPG Lončarek Josip, Donja Višnjica 39a

OIB: 44694541291 / MIBPG: 206178

6.000,00

16.

OPG Đurđica Mežnarić, Žarovnica 36

OIB: 67012421098 / MIBPG: 126223

1.876,00

17.

OPG Borlinić Marija, Vulišinec 2j

OIB:54482562045 / MIBPG: 167086

5.000,00

18.

OPG Biserka Keder, Vulišinec 62a

OIB:54703655994 / MIBPG: 119095

12.238,00

 

Članak 2.

Budući da je točkom 5. Javnog poziva određeno da se zahtjevi rješavaju po redoslijedu zaprimanja i do iskorištenja sredstava planiranih za tu namjenu u Proračunu Grada Lepoglave za 2021. godinu, a točkom 3.  određeno  da ” u slučaju da korisnik stekne pravo na potporu u trenutku kada po Javnom pozivu preostane manji iznos sredstava od pripadajućeg iznosa potpore, korisniku će se dodijeliti potpora u visini preostalog iznosa” prijavitelju OPG Biserka Keder, Vulišinec 62a,  dodjeljuje se iznos naveden u tablici u članku 1. ove Odluke budući da je prijavitelj posljednji dostavio dopunu dokumentacije.

 

 Članak 3.

Na temelju ove Odluke, između Grada Lepoglave i korisnika iz članka 1. ove Odluke sklopit će se ugovori o dodjeli potpora u poljoprivredi za 2021. godinu sukladno Programu potpora u poljoprivredi za razdoblje  od 2021. do 2024. godine kojima će se regulirati međusobna prava i obveze.

 

 Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

GRADONAČELNIK

Marijan Škvarić.dipl.ing.